Login adviseur

Veelgestelde vragen

 • Veelgestelde vragen

U vindt op deze pagina een overzicht van de meest gestelde vragen van onze leden bij Onderlinge ’s-Gravenhage. 

 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw adviseur. Of stuur uw vraag per e-mail  naar info@ogmail.nl.  U ontvangt binnen vijf dagen van ons een reactie.


U vindt hier ook een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen. 

  

Vraag zoeken
 

Levensverzekering - Antwoorden op vragen over:

Afsluiten van een verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Afsluiten van een verzekering

Mijn aanvraag voor een levensverzekering met overlijdensrisico is bij een verzekeraar op medische gronden afgewezen. Heeft het zin om de verzekering aan te vragen bij Onderlinge ’s-Gravenhage?

U kunt bij ons altijd een levensverzekering aanvragen. Als een verzekeraar (één van) de te verzekeren perso(o)n(en) ooit een levensverzekering heeft geweigerd, dan bent u verplicht dit te vermelden.   Onderlinge ’s-Gravenhage werkt samen met herverzekeraars. Wij zullen, in samenspraak met onze medisch adviseurs en de herverzekeraars, al het mogelijke doen om u toch een verzekering aan te kunnen bieden. U moet dan rekening houden met beperkende voorwaarden, zoals een hogere premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van het advies van onze medisch adviseurs.

Wat gebeurt er met mijn medische gegevens?

Het verzamelen van gegevens over uw gezondheid is voorbehouden aan personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts die voor Onderlinge ’s-Gravenhage de medische risico’s beoordeelt.  De personen die betrokken zijn bij de medische beoordeling, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Uw gezondheidsverklaring, de rapporten van een keuringsarts en eventuele andere (medische) informatie worden opgenomen in een medisch dossier. Het medisch dossier  wordt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Medische gegevens mogen alleen bij derden (zoals uw huisarts of behandelend specialist) worden opgevraagd als u daar vooraf gericht en schriftelijk toestemming voor verleent.

Mag ik een medische keuring weigeren?

Het doel van een medische keuring is om een goede inschatting te maken van het risico dat u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. Die inschatting wordt gemaakt door een medisch adviseur. De keuring is onderdeel van de acceptatieprocedure. U kunt altijd weigeren om u te laten keuren. In dat geval kan onze medisch adviseur het overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico niet of onvoldoende inschatten en zal dit gedeelte van uw aanvraag worden afgewezen.

Welke informatie hebben jullie nodig voor het afsluiten van een verzekering?

Voordat u een verzekering afsluit, stellen wij vragen aan u en kunnen wij - in het geval van een verzekering met een overlijdensrisico - de verzekerde vragen stellen over zijn/haar gezondheid. Deze vragen staan in ons aanvraagformulier en in onze gezondheidsverklaring. De door Onderlinge ’s-Gravenhage gehanteerde gezondheidsverklaring is goedgekeurd door het Verbond van Verzekeraars. Als hiervoor reden is dan kan er navraag worden gedaan bij de behandelend arts(en) van de verzekerde. Dit gebeurt nooit zonder toestemming van de verzekerde. Afhankelijk van de hoogte van het overlijdensrisico kunnen wij ook vragen of de verzekerde zich laat keuren door een arts.

Kan ik rechtstreeks een verzekering afsluiten bij Onderlinge ’s-Gravenhage?

U kunt niet rechtstreeks een verzekering afsluiten bij Onderlinge ’s-Gravenhage. Om een verzekering bij ons te kunnen afsluiten heeft u een adviseur nodig. Uw adviseur kan u adviseren en voor u bemiddelen bij het afsluiten van uw verzekering. Hebt u nog geen adviseur? U kunt hier een adviseur bij u in de buurt vinden.

Moet ik medisch worden gekeurd?

Voordat wij een verzekering afsluiten, kunnen wij vragen stellen over de gezondheid van de verzekerde. De antwoorden op deze gezondheidsvragen gebruiken wij om onze risico's in te schatten en om te beoordelen of wij de verzekering kunnen accepteren. De gezondheidsvragen staan in de gezondheidsverklaring bij het aanvraagformulier voor een levensverzekering. Soms vinden wij het ook nodig dat de verzekerde zich medisch laat onderzoeken door een arts. In dat geval vragen wij een medische keuring. Wij sturen de verzekerde daarover dan schriftelijk bericht. Kijk hier voor meer informatie over ons medisch acceptatiebeleid en onze keuringsgrenzen.

Hoe lang is mijn gezondheidsverklaring geldig?

De gezondheid van iemand kan met de dag veranderen. Daarom is een gezondheidsverklaring eigenlijk alleen actueel op het moment dat u deze invult. Bij Onderlinge 's-Gravenhage is een gezondheidsverklaring geldig gedurende twee maanden vanaf de datum van ondertekening van de gezondheidsverklaring. Als na het indienen van de gezondheidsverklaring maar vóór de definitieve acceptatie van uw verzekering nog wijzigingen in uw gezondheidstoestand optreden, dan moet u dit wel meedelen aan de maatschappij.

Waar moet ik mij medisch laten keuren?

Als wij u vragen om u medisch te laten onderzoeken, moet u een afspraak maken met een onafhankelijke arts of keuringsinstituut. Dit mag niet uw eigen (huis)arts zijn. Deze is niet onafhankelijk. In Nederland zijn verschillende keuringsinstituten waar u zich kunt laten keuren. Zoekt u een keuringsinstituut? Neemt u dan contact op met uw adviseur. De kosten voor het medisch onderzoek worden door ons betaald.

Ik ontvang een factuur van mijn adviseur. Klopt dat?

Per 1 januari 2013 geldt voor bepaalde financiële producten, zoals levensverzekeringen, een provisieverbod. De wetgever heeft het provisieverbod ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen financiële band bestaat tussen de aanbieder van een financieel product (bijvoorbeeld een verzekeraar) en de adviseur of bemiddelaar van het financiële product (zoals de adviseur). Hierdoor weet u dat uw adviseur of bemiddelaar u onafhankelijk van een bepaalde aanbieder adviseert of voor u bemiddelt als u een financieel product wilt aankopen.

 

Zo worden advies en bemiddeling aparte diensten die u los van het gekozen financiële product afneemt van een onafhankelijke adviseur of bemiddelaar. U betaalt uw adviseur of bemiddelaar voor zijn diensten via een losse factuur en/of via een abonnement.

 

Meer weten? Lees dan de brochure over het provisieverbod van het Verbond van Verzekeraars. U kunt ook  onze pagina provisieverbod raadplegen.

Arbeidsongeschiktheid

< Terug naar overzicht

Vragen over Arbeidsongeschiktheid

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld?

Het is belangrijk dat wij zo goed mogelijk kunnen bepalen in welke mate u arbeidsongeschikt bent.
Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid kunnen wij gebruik maken van de volgende informatie:

 • de uitkomst van een onderzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld (medisch) onderzoek door een onafhankelijk arts;
 • de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld arbeidsdeskundig onderzoek;
 • (medische) informatie van de verzekerde;
 • (medische) informatie van de behandelend arts van de verzekerde;
 • (medische) informatie van een andere verzekeraar.

 

Machtiging opvraag medische gegevens
De bovengenoemde informatie kan alleen door Onderlinge ’s-Gravenhage worden verkregen als de verzekerde deze zelf instuurt óf als de verzekerde hiervoor expliciet toestemming aan Onderlinge ’s-Gravenhage verleend om de gegevens bij de diverse instanties of artsen op te vragen. Deze toestemming wordt door de verzekerde aan Onderlinge ’s-Gravenhage verleend door ondertekening van een door het Verbond van Verzekeraars goedgekeurde machtiging.

 

Meer weten? Lees dan de brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan? '  van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer heb ik recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid?

U  heeft recht op vrijstelling van premiebetaling als de verzekerde na de ingangsdatum van de aanvullende verzekering:

 • 1 jaar (52 weken) of 2 jaar (104 weken) aaneengesloten voor ten minste 15% arbeidsongeschikt is, en
 • aansluitend daarop voor ten minste 35% (6-klassensysteem) of 45% (3-klassensysteem) arbeidsongeschikt is, en
 • de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de verzekerde.

De wachttijd en de arbeidsongeschiktheidsklassen zijn afhankelijk van de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

 

Meer weten? Lees dan de brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan?'  van het Verbond van Verzekeraars.

Ik ben arbeidsongeschikt. Wat nu?

Als u vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en/of uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente heeft meeverzekerd dan moet u de arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan ons melden.

 

Bij uw adviseur kunt u  het formulier ‘aanmelding arbeidsongeschiktheid' aanvragen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u het formulier naar: Onderlinge 's-Gravenhage, Postbus 629, 2501 CP 's-Gravenhage. Daarna wordt uw arbeidsongeschiktheidsclaim door ons in behandeling genomen. 

 

Meer weten? Lees dan de brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan?' van het Verbond van Verzekeraars.

De waarde van uw verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over De waarde van uw verzekering

Wat is het rendement van mijn verzekering?

Bij uw verzekering is sprake van een gegarandeerde prestatie tegen een vooraf vastgestelde prijs. Toen u uw verzekering afsloot, heeft u van ons een polis met aanvullende informatie ontvangen. Hierin vindt u informatie over het rendement van uw verzekering. Voor oudere verzekeringen kan de informatie bij de polis er anders uitzien.

Waarom is de afkoopwaarde van mijn verzekering niet minimaal gelijk aan de premie die ik heb betaald?

De afkoopwaarde is niet gelijk aan de betaalde premie vermeerderd met het rendement daarover. Dit komt omdat wij ook kosten maken voor uw verzekering. Een gedeelte van uw inleg gebruiken wij voor de financiering van die kosten. Daarnaast vindt bij het vaststellen van de afkoopwaarde ook mogelijk een verrekening van eerste kosten plaats. U kunt dit teruglezen in uw Financiële Bijsluiter of in de aanvullende informatie die u bij uw polis hebt ontvangen.

Wat is de premievrije waarde?

De premievrije waarde is het verlaagde verzekerde bedrag van uw verzekering als u eerder stopt met premie betalen dan volgens uw polis is afgesproken. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt. U blijft wel verzekerd, maar voor een lager verzekerd bedrag. U vindt in uw aanvullende informatie bij uw polis de gegarandeerde premievrije waarden gedurende de looptijd van uw verzekering. Deze gegarandeerde premievrije waarden kunnen stijgen door de maatschappijwinstdeling.

 

Wat is de afkoopwaarde?

De afkoopwaarde is de waarde van uw verzekering als uw verzekering stopt voordat  deze    tot uitkering komt. Niet elke verzekering is afkoopbaar. U leest in de aanvullende informatie bij uw polis of uw verzekering afkoopbaar is. Ook vindt u daar, als uw verzekering afkoopbaar is, de gegarandeerde afkoopwaarden gedurende de looptijd van uw verzekering. Deze gegarandeerde afkoopwaarden kunnen stijgen door de maatschappijwinstdeling.

Waar kan ik vooraf zien hoeveel ik minimaal ontvang als ik mijn verzekering stop?

Bij uw verzekering is sprake van een gegarandeerde prestatie tegen een vooraf vastgestelde prijs. Toen u uw verzekering afsloot, heeft u van ons een polis met een financiële bijsluiter of aanvullende informatie ontvangen. In deze financiële bijsluiter of aanvullende informatie is onder meer, indien van toepassing, een overzicht van de afkoopwaarden en premievrije waarden gedurende de looptijd van uw verzekering opgenomen.

Wat is de (actuele) waarde van mijn verzekering?

De waarde vindt u veelal terug in de aanvullende informatie bij uw polis. Hierin is een overzicht opgenomen van de waardeontwikkeling van uw verzekering gedurende de looptijd van uw verzekering. Bij oudere verzekeringen was deze aanvullende informatie nog niet opgenomen. Als u de actuele premievrije waarde of afkoopwaarde van uw verzekering wilt weten, inclusief de reeds bijgeschreven winst, kunt u ons dat per brief of per e-mail vragen. Voor het verstrekken van een opgave van waarde brengen wij geen kosten in rekening.

Wilt u bij uw verzoek de volgende  gegevens vermelden:

 • uw naam;
 • het polisnummer;
 • de berekeningsdatum;
 • de reden van uw verzoek tot waarde opgave.
Ik heb een Fondsenplanverzekering. Waar vind ik informatie over dit product?

De Fondsenplanverzekering kan niet meer gesloten worden. Uw verzekering is een beleggingsverzekering. Dat betekent dat de waarde van uw verzekering afhangt van de hoogte van de beleggingen. De fondsen waarin belegd wordt zijn Robeco en Rolinco. De kerngegevens van beide fondsen vindt u in onderstaand overzicht.

Kerngegevens

 

 Robeco

 Rolinco

Profiel

vermogensbeheer voor particulieren en institutionele partijen

vermogensbeheer voor   particulieren en institutionele partijen

Fondstype

Aandelen

Aandelen

Oprichtingsdatum

1965

1965

Beursnotering

Amsterdam

Amsterdam

Dividend 2013

€ 0,80

 nihil

Koers (ultimo november 2014)

€ 31,81

€ 29,89

Totaal belegd vermogen

 3,8 miljard euro

 665 miljoen euro

Beheersvergoeding per jaar

1,00%

1,00%

 

Wilt u meer actuele informatie over deze fondsen?
Informatie over Robeco

Informatie over Rolinco

 

Het wijzigen of stoppen van uw verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Het wijzigen of stoppen van uw verzekering

Ik heb mijn hypotheek afgelost. Waarom blijft mijn verpande verzekering doorlopen?

Als uw verzekering is verpand aan een geldverstrekker (bank), is de geldverstrekker meestal de eerste rechthebbende van de uitkering. Hiermee heeft de geldverstrekker een extra zekerheid voor de aflossing van de hypotheekschuld. Als de hypotheekschuld is afgelost of is overgesloten naar een andere geldverstrekker, kan de verpanding vervallen. De (vorige) geldverstrekker vraagt de verzekeraar dan om de verpanding te laten vervallen. Als wij de verpanding van uw verzekering halen, informeren wij u daarover en sturen wij u een aangepaste polis. Dit betekent niet dat uw verzekering wordt beëindigd. Uw verzekering blijft dus gewoon doorlopen.

Kan ik mijn verzekering eerder stoppen?

Als u wilt stoppen met uw verzekering, dan kunt u ons vragen om uw verzekering af te kopen. Afkopen betekent dat u de verzekering stopt en wij de afkoopwaarde aan u uitbetalen. Soms zijn wij wettelijk verplicht op de uitkering van de afkoopwaarde belasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. U kunt eerst een offerte bij ons opvragen met de afkoopwaarde van uw verzekering. Daarna kunt u beslissen of u de verzekering wilt stoppen. Niet elke verzekering is afkoopbaar.

Welke wijzigingen kan ik zelf doorgeven en welke wijzigingen moet ik via mijn adviseur regelen?

Voor het wijzigen van uw verzekering heeft   u in de meeste gevallen uw adviseur nodig. Het wijzigen van uw verzekering kan ingrijpende (financiële) gevolgen hebben. Het is belangrijk dat u vooraf weet wat die gevolgen zijn. Uw adviseur kan u adviseren en voor u bemiddelen bij het wijzigen van uw verzekering.  Onderlinge ’s-Gravenhage geeft geen advies over producten.

Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Meestal is overstappen naar een andere verzekeraar gewoon mogelijk. Als u overstapt, betekent dit dat u uw verzekering bij onze maatschappij voortijdig beëindigt (afkoopt). Uw verzekering afkopen kan nadelig voor u zijn. Er kunnen financiële en fiscale gevolgen aan verbonden zijn. Wij raden u daarom aan dit met uw adviseur te bespreken. Als u overstapt, maken wij de afkoopwaarde van uw verzekering over naar de andere verzekeraar.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen?

U kunt als deelnemer uw verzekering wijzigen. Puur administratieve wijzigingen, zoals het wijzigen van uw adres, bankrekeningnummer of de termijn waarover de premie wordt betaald, kunt u zelf via e-mail, brief of het contactformulier op de website aan ons doorgeven.
Alle  andere wijzigingen kunt u  alleen via uw adviseur aan ons doorgegeven.
U vindt op onze website  een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen.

Wanneer ontvang ik bericht over mijn wijziging?

Als wij een verzoek hebben ontvangen om uw verzekering te wijzigen,  sturen wij u daarvan een ontvangstbevestiging. Vervolgens onderzoeken wij of de
wijziging voor uw verzekering mogelijk is en of wij over alle benodigde  informatie beschikken. Als een wijziging niet mogelijk is of als wij meer
informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met u of uw adviseur  op. Wij verwerken een gewenste wijziging uiteraard zo snel mogelijk. Op onze
website vindt u een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende  reactietermijnen  die Onderlinge 's-Gravenhage als norm hanteert.

Waarom moet mijn ex-partner mee ondertekenen als ik mijn verzekering wil wijzigen of stoppen?

In bepaalde gevallen kunnen wij een wijziging alleen uitvoeren met schriftelijke toestemming van uw ex-partner. Bijvoorbeeld als uw verzekering in een ontbonden, maar nog niet (volledig) verdeelde huwelijksgoederengemeenschap valt. In dat geval is de verzekering nog van beide ex-partners gezamenlijk. Als wij zonder toestemming van één van beide ex-partners de verzekering wijzigen of uitbetalen, kan de partner ons daarop aanspreken. Wij kunnen dan genoodzaakt zijn opnieuw te betalen aan de benadeelde ex-partner.

Kosten van uw verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Kosten van uw verzekering

Wat is het effect van de kosten op het rendement van mijn verzekering?

Dat blijkt uit het 'gemiddeld jaarlijks kostenpercentage'. Dit percentage is het verschil tussen het 'netto rendement zonder kosten' en het 'netto rendement met kosten'. Uitgaande van het kapitaal op de einddatum verzekering is het 'netto rendement zonder kosten' het netto rendement op de premie als alle kosten daaruit gehaald zouden zijn. Op vergelijkbare wijze wordt het 'netto rendement met kosten' berekend, maar dan op basis van de werkelijke premie van de verzekering, waarin alle kosten opgenomen zijn. Het verschil tussen beide getallen geeft het effect aan van de kosten op het rendement van de verzekering. Dit noemen we het gemiddeld jaarlijks kostenpercentage.

Wat zijn doorlopende kosten?

Dit zijn kosten die gedurende de gehele looptijd van de verzekering worden gemaakt. Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld kosten om de verzekering in de administratie te houden, kosten om de premie te incasseren en beheerkosten.

Wat zijn eerste kosten?

Dit zijn kosten die te maken hebben met het afsluiten van de verzekering. Eerste kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor het opmaken van de polis.

Hoe betaal ik de kosten van mijn verzekering?

Wij verrekenen de kosten met de premie die u betaalt. Betaalt u voor uw verzekering een koopsom? Dan verrekenen wij de kosten in één keer met de koopsom. Betaalt u voor uw verzekering premie per jaar of per maand? Dan verdelen wij de kosten gelijkmatig over de hele periode dat u premie betaalt.

Hoe hoog zijn de kosten van mijn verzekering?

In de offerte en in de aanvullende informatie bij een nieuwe polis vindt u een overzicht van de premie en kosten van uw verzekering, gerekend over de hele looptijd, aangenomen dat u de verzekering tot de einddatum van de verzekering ongewijzigd laat doorlopen. U kunt daardoor direct zien welk deel van uw premie uit kosten bestaat.

Een deel van mijn premie wordt gebruikt voor kosten. Wat voor kosten zijn dat?

Als u een verzekering bij ons afsluit, maken wij verschillende kosten, bijvoorbeeld voor:

 • het afsluiten van uw verzekering;
 • het administreren van uw verzekering;
 • het versturen van documenten, zoals de polis of de voorwaarden;
 • het vermogensbeheer om de premie die u betaalt te laten renderen;
 • het wijzigen of beëindigen van uw verzekering;
 • het uitbetalen van de uitkering uit uw verzekering;
 • het verstrekken van informatie over de verzekering aan uzelf of aan bijvoorbeeld een pandhouder of de Belastingdienst;
 • het voldoen aan de wettelijke eisen van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB);
 • personeel en huisvesting van ons verzekeringsbedrijf.
Wat is provisie?

Provisie is een beloning die een adviseur ontvangt als hij u een financieel product verkoopt zoals een verzekering of een bankspaarproduct. De adviseur ontvangt die provisie van de bank of verzekeraar voor het advies over en bemiddeling bij hun producten. Die provisie zit vervolgens verwerkt in de prijs/premie die u voor uw financiële product betaalt aan de bank of verzekeraar. Zo betaalt u feitelijk weer voor het advies en de bemiddelingsdienst die de adviseur u levert.

Wat is het provisieverbod?

Per 1 januari 2013 geldt voor bepaalde financiële producten, zoals levensverzekeringen, een provisieverbod. De wetgever heeft het provisieverbod ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen financiële band bestaat tussen de aanbieder van een financieel product (bijvoorbeeld een verzekeraar) en de adviseur of bemiddelaar van het financiële product (zoals de assurantieadviseur). Hierdoor weet u dat uw adviseur of bemiddelaar u onafhankelijk van een bepaalde aanbieder adviseert of voor u bemiddelt als u een financieel product wilt aankopen.

 

Zo worden advies en bemiddeling aparte diensten die u los van het gekozen financiële product afneemt van een onafhankelijke adviseur of bemiddelaar. U betaalt uw adviseur of bemiddelaar voor zijn diensten via een losse factuur en/of via een abonnement. Meer weten? Lees dan de brochure over het provisieverbod van het Verbond van Verzekeraars of kijk op de pagina Provisieverbod van onze website.

Maatschappijwinstdeling

< Terug naar overzicht

Vragen over Maatschappijwinstdeling

Wat houdt de maatschappijwinstdeling in?

Als u bij Onderlinge ’s-Gravenhage een verzekering afsluit, wordt u lid van de maatschappij.  U kunt bovenop uw verzekerd bedrag een extra bedrag krijgen. Dit extra bedrag noemen we winstdeling. U betaalt hiervoor geen extra premie. 

 

Hoeveel winst ontvang ik in de toekomst?

Ons beleid is erop gericht behaalde winsten zoveel mogelijk onder onze leden te verdelen. Ook wij zijn in hoge mate afhankelijk van de economische marktsituatie. Wij kunnen daarom helaas niet voorspellen of en hoeveel winst wij in de toekomst kunnen verdelen.

Wat is een winstdelingspercentage?

Het winstdelingspercentage van een specifiek jaar wordt afgeleid van de aan onze leden toegekende winst in dat jaar. Het winstdelingspercentage geeft weer wat deze verzekeringen, naast het gegarandeerde rendement, meer hebben gerendeerd door de winstdeling. Het winstdelingspercentage heeft betrekking op al deze verzekeringen tezamen en kunt u niet één op één toepassen op een individuele verzekering.

Hoe werkt de maatschappijwinstdeling?

Na afloop van elk jaar wordt ons bedrijfsresultaat vastgesteld. De Algemene Vergadering van Stemgerechtigden besluit op basis daarvan of er winst voor verdeling beschikbaar wordt gesteld.  Is er winst beschikbaar? Dan wordt 95% onder de leden met een winstdelende verzekering  verdeeld. Deze winst wordt gebruikt voor de verhoging van de verzekerde bedragen. Deze verhoogde bedragen zijn ook gegarandeerd.

 

Wie hebben zitting in de Algemene Vergadering van Stemgerechtigden?

In de Algemene Vergadering hebben al onze leden stemrechten. Ieder  lid is gerechtigd om één stem uit te brengen. Leden met een verzekering van meer dan € 10.000 kapitaal of van meer dan € 1.000 rente, mogen voor iedere € 10.000 kapitaal of € 1.000 rente één stem uitbrengen, met een maximum van tien stemmen. Hiernaast hebben onze beide directeuren en de commissarissen zitting in de Algemene Vergadering en mogen zij per persoon één stem uitbrengen. Tenslotte hebben de aandeelhouders van ons Waarborgfonds per aandeel één stem.

Waarom wordt niet altijd de volledige winst verdeeld?

Ons beleid is erop gericht behaalde winsten zoveel mogelijk onder onze leden te verdelen. Wij bieden onze leden zekerheid op lange termijn. Ook in onzekere omstandigheden staat zekerheid voor onze leden voorop. Hiervoor kan het nodig zijn dat wij onze solide vermogenspositie in stand houden en zelfs versterken. De Algemene Vergadering van Stemgerechtigden kan besluiten om winst niet voor verdeling beschikbaar te stellen, maar toe te voegen aan onze reserves. Die winst wordt dan als meerdere zekerheid voor u, toegevoegd aan het vermogen van de maatschappij.

Hoe wordt de winst per verzekering vastgesteld?

De verdeling van de winst over de verzekeringen vindt plaats volgens een maatstaf
(verdeelsleutel). Door middel van deze maatstaf wordt de te verdelen winst op een redelijke manier verdeeld. Elementen die een rol spelen bij de hoogte van de winst voor een specifieke verzekering kunnen onder andere de voorziening, het verzekerde bedrag, de restduur van de verzekering en de verzekeringsvorm zijn.

Heb ik jaarlijks recht op winst?

U heeft recht op winst, mits er winst te verdelen is en uw verzekering deelt in de  winst. Of uw verzekering daadwerkelijk jaarlijks wordt verhoogd door winstbijschrijving in de toekomst is dus niet gezegd. De verzekerde bedragen op uw verzekering zijn wel gegarandeerd. Deze verzekerde bedragen stijgen door elke winstbijschrijving op uw polis. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw verzekerd bedrag, is ook gegarandeerd.

Wat staat er in de ‘winstbrief’ die ik heb ontvangen?

Als er in een jaar te verdelen winst is, dan vindt de bijschrijving op de verzekeringen plaats in of na oktober van het jaar daarop. Als u een levensverzekering bij ons heeft, ontvangt u van ons een  winstbrief waarin wij u informeren over het nieuwe  verzekerd bedrag.

Waarom staat er een voorbeeldkapitaal in de winstbrief?

Het voorbeeldkapitaal is het mogelijke eindkapitaal van uw verzekering, gebaseerd op het gegarandeerd rendement dat u jaarlijks ontvangt, verhoogd met een eventuele winstbijschrijving. U kunt samen met uw adviseur  beoordelen of uw doelstelling met deze levensverzekering nog wordt behaald.

Waarom zou ik mijn verzekering nog handhaven nu er geen winst te verdelen is?

Onze verzekeringen hebben altijd een gegarandeerd rendement op basis van de rekenrente. Dit vaste rentepercentage blijft gedurende de hele looptijd van de verzekering ongewijzigd.
U hebt dus altijd een minimum gegarandeerd rendement in uw verzekering. U kunt  een hoger rendement krijgen door eventuele winstbijschrijving zonder dat u daar extra voor betaalt.

Is er volgend jaar wel kans op winst?

Dit is mede afhankelijk van het resultaat over boekjaar 2015 en dit is nog niet bekend.

Polis

< Terug naar overzicht

Vragen over Polis

Wat betekenen de nummers van de begunstigden in mijn polis?

De begunstigden in uw polis zijn genummerd:

 • de begunstigde met het laagste nummer komt als eerste aan de beurt
  voor de uitkering;
 • de begunstigde met een hoger nummer komt pas aan de beurt voor de
  uitkering als er geen begunstigde met een lager nummer is;
 • de begunstigden met een gelijk nummer komen ieder voor een gelijk
  deel van de uitkering in aanmerking.

Bij oudere polissen gebruikten wij letters in plaats van nummers.

Wie wordt er bedoeld met de ‘deelnemer’, ‘verzekerde’ en ‘begunstigde’?

Wij noemen u, degene die de verzekering afsluit, de ‘deelnemer’. Als deelnemer bent u de ‘eigenaar’ van de verzekering. U beslist wat u met uw verzekering wilt doen. De persoon of personen van wiens leven uw verzekering afhankelijk is, noemen wij de ‘verzekerde(n)’. Degene aan wie wij uitkeren, noemen wij de ‘begunstigde’. U kunt uzelf en/of één of meer anderen als begunstigden aanwijzen.

Welke informatie staat er in mijn polis?

In uw polis staat onder meer de volgende informatie:

 • een polisnummer, onder dat nummer staat de verzekering bij ons in de administratie;
 • de deelnemer, de verzekerde(n) en de begunstigde(n) van de verzekering;
 • de hoogte van het verzekerde bedrag;
 • hoeveel de premie bedraagt en wanneer u die moet betalen;
 • de ingangsdatum en einddatum van uw verzekering;
 • welke voorwaarden voor uw verzekering van toepassing zijn;
 • een productcode. Deze code van uw verzekering geeft aan wat voor soort verzekering u heeft;
 • eventueel van toepassing zijnde (fiscale) clausules of andere afspraken.
Er staat een fout in mijn polis. Wat moet ik doen?

Als u ontdekt dat er een fout in uw polis staat, neemt u dan contact op met uw adviseur. Uw adviseur weet op welke manier de fout het beste aan ons kan worden doorgegeven.

Wanneer ontvang ik de polis van mijn nieuwe verzekering?

Als u een nieuwe verzekering heeft afgesloten, sturen wij u zo spoedig mogelijk uw polis. In uw polis staan de afspraken over uw verzekering. Kijk hier voor onze reactietermijn voor het versturen van de polis van uw nieuwe verzekering.

Kan ik in de polis zien wat voor verzekering ik heb?

In uw polis staat een productcode vermeld (linksboven). Met de productcode van uw verzekering kunt u  zien wat voor soort verzekering u heeft.

Ik ben mijn polis kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?

Als u uw polis bent kwijtgeraakt, kunt u ons om een kopie van uw polis vragen. Wij sturen u dan een geldig afschrift van ons dossierexemplaar van uw polis.

Premie

< Terug naar overzicht

Vragen over Premie

Kan ik de premie verlagen?

Als u de premie wilt verlagen, kunt u ons dat vragen. Als u minder premie gaat betalen, verlagen wij het bedrag dat u  heeft verzekerd. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. U ontvangt altijd eerst een offerte van ons. Vervolgens beslist u  of u de premie inderdaad wilt verlagen.

Kan ik stoppen met premie betalen?

Als u wilt stoppen met premie betalen, kunt u ons vragen om uw verzekering premievrij voort te zetten. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat u heeft verzekerd, verlagen. U kunt eerst een offerte bij ons opvragen met de premievrije waarde van uw verzekering. Daarna beslist  u of u wilt stoppen met premie betalen. Als u besluit om te stoppen met premie betalen, sturen wij u  een premievrije polis met het nieuwe verzekerde bedrag. Niet bij elke verzekering is premievrije voortzetting mogelijk.

Waaruit bestaat mijn premie?

De premie die u betaalt, bestaat uit een spaardeel, een risicodeel en kosten. Het spaardeel gebruiken wij om het verzekerde bedrag op de einddatum te financieren. Met het spaardeel van uw premie wordt het rendement voor uw verzekering gemaakt. Het risicodeel gebruiken wij om uw verzekerde dekking bij overlijden, en eventuele aanvullende dekkingen, te financieren. Het overige deel gebruiken wij voor de kosten die wij maken voor uw verzekering.

Wanneer moet ik de premie betalen?

Een eerste premie en een koopsom betaalt u vóór de ingangsdatum van uw verzekering. Vervolgpremies betaalt u steeds vooraf vóór elke premievervaldatum. De ingangsdatum en de premievervaldatum staan in uw polis. U kunt de betaaltermijn op een later moment veranderen. Wij passen de betaaltermijn en het premiebedrag dan aan vanaf de volgende premievervaldatum.  Wilt u uw premie automatisch door ons  laten incasseren? Download dan het  machtigingsformulier.  Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan ons op. Na ontvangst hiervan sturen wij u een schriftelijk bevestigingsbericht. In dit bericht staat op welke datum het automatische incasso ingaat. U vindt onze adresgegevens onder contact. U kunt een machtiging tot automatische incasso altijd weer intrekken.

Ik moet een verhoogde premie betalen. Kan ik de premie op een later moment laten verlagen?

Als u een verhoogde premie betaalt wegens uw medische toestand op het moment van afsluiten van de verzekering, dan kan het zijn dat uw gezondheid op een later moment is verbeterd. Het kan ook zijn dat de arts zijn diagnose van uw gezondheidstoestand heeft bijgesteld. U kunt ons dan altijd vragen om uw premie te herzien. Wel raden wij u aan eerst met uw arts te overleggen over uw gezondheid en hem uit te leggen dat u uw premie wilt laten herzien. De kosten van een eventueel consult bij uw arts worden niet door ons vergoed. Als u ons om een herziening van de premie hebt gevraagd, beoordeelt onze medisch adviseur of een herziening mogelijk of zinvol is en welke medische waarborgen eventueel nodig zijn om tot een goed oordeel te komen.

Wat moet ik voor mijn verzekering betalen?

Voor uw verzekering betaalt u een premie. Dit kan zijn een eenmalige koopsom en/of periodieke (vervolg)premies. Als u aanvullende verzekeringen heeft    afgesloten, zoals bijvoorbeeld premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een kinderverzekering, betaalt u daarvoor een extra premie. U vindt deze bedragen in uw polis en in de aanvullende informatie die u bij uw polis heeft ontvangen.

Hoe kan ik mijn premie betalen?

Wij incasseren uw premie bij voorkeur via automatische incasso. Als u de premie zelf aan ons wilt betalen, dan kunt het bedrag overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van Onderlinge ’s-Gravenhage:

 

ING Bank
IBAN:  NL52 INGB 0000 0149 92  
BIC: INGBNL2A

 

ABN AMRO Bank
IBAN:  NL83 ABNA 0519 1161 00
BIC:  ABNANL2A

 

Wilt u bij de betaling de volgende gegevens vermelden:

 • het polisnummer;
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering;
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld.
Hoe kan ik mijn premie automatisch laten incasseren?

Wilt u uw premie automatisch door  laten incasseren? Download dan het machtigingsformulier en stuur het naar ons op.  Na ontvangst van het machtigingsformulier sturen wij u een schriftelijk bevestigingsbericht. In dit bericht staat op welke datum het automatische incasso van het rekeningnummer ingaat. U vindt onze adresgegevens onder contact. U kunt een machtiging tot automatische incasso altijd weer intrekken.

Wanneer wordt de premie bij automatische incasso van mijn rekening afgeschreven?

Bij automatische incasso schrijven wij uw premie af omstreeks de eerste (werk)dag van de maand waarin de premievervaldatum valt. De premievervaldatum is de datum waarop uw premie moet worden betaald. De premievervaldatum staat in uw polis.

Ik ben vergeten de premie te betalen. Wat moet ik doen?

U ontvangt van ons  zes weken na de premievervaldag een bericht als  wij de premie niet of niet tijdig hebben ontvangen.  In dit bericht leest u hoe en binnen welke termijn u de premie alsnog kunt betalen en wat de gevolgen zijn als u niet betaalt.  Als wij de premie vier weken na het eerste bericht nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een tweede bericht.  U  heeft na  het tweede bericht  nog vier weken de tijd om de premie te betalen.  U kunt de premie overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van Onderlinge ’s-Gravenhage:

 

ING Bank    ABN AMRO Bank
IBAN:NL52 INGB 0000 0149 92  IBAN:NL83 ABNA 0519 1161 00   
BIC:INGBNL2A   BIC:ABNANL2A

                                      
Wilt u bij de betaling de volgende gegevens vermelden:

 • het polisnummer;
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering;
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld.
Wat is een machtigingskenmerk?

Het machtigingskenmerk is een unieke code die u van Onderlinge ’s-Gravenhage krijgt als u toestemming heeft gegeven automatisch geld af te schrijven van uw rekening.

Wat gebeurt er als ik de premie niet betaal?

Als u de eerste premie of de koopsom niet betaalt, bent u niet verzekerd. Als u de vervolgpremie niet of te laat betaalt, sturen wij u een bericht. In dat bericht leest u hoe, en binnen welke termijn, u de premie alsnog kunt betalen en wat de gevolgen zijn als u niet betaalt. Als uw verzekering is verpand dan informeren wij ook de pandhouder over de achterstand in premiebetaling. Dat zijn wij wettelijk verplicht.

Hieronder leest u wat er gebeurt als u de vervolgpremie niet betaalt.

 

Maximaal 12 maanden voortzetting
Als u stopt met het betalen van de premie, ontstaat een achterstand in premiebetaling. In dat geval zetten wij uw verzekering maximaal 12 maanden ongewijzigd voort zolang de waarde van uw verzekering hoger is dan uw achterstand. Zodra de achterstand groter is dan de waarde van uw verzekering, stoppen wij uw verzekering. U bent dan niet meer verzekerd.

 

Op het moment dat de premieachterstand 12 maanden duurt, verrekenen wij de achterstand en de rente en kosten daarvoor met de waarde van uw verzekering. Als uw verzekering daarna voldoende waarde heeft, zetten wij uw verzekering premievrij voort. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat u heeft verzekerd, verlagen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag dan u bij het afsluiten van de verzekering met ons heeft afgesproken.  Als de waarde van uw verzekering na de verrekening te laag is, stoppen wij uw verzekering. Wij keren een eventuele resterende waarde aan u uit. U bent dan niet meer verzekerd.

 

Tussentijdse verrekening
Als u één of meer premies niet betaalt maar u de premiebetaling daarna wel voortzet, ontstaat een achterstand in premiebetaling. In dat geval verrekenen wij de achterstand met de waarde van de verzekering. Voordat wij de achterstand verrekenen, sturen wij u een bericht. In dat bericht leest u hoe u de achterstallige premie alsnog kunt betalen.

Uitkering

< Terug naar overzicht

Vragen over Uitkering

Wat is een winstuitkering?

Als Onderlinge ’s-Gravenhage over een jaar winst kan verdelen, dan gaat 95% daarvan naar onze leden met winstdelende verzekeringen. Dit doen wij in de vorm van een verhoging van het verzekerde bedrag van de verzekeringen van onze leden. Als u een levensverzekering bij ons heeft, dan ontvangt u nadat de winst is bijgeschreven op uw verzekering van ons een jaaropgave waarin wij u informeren over het nieuwe, verhoogde verzekerde kapitaal van uw verzekering als gevolg van de winstbijschrijving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de vragen over de maatschappijwinstdeling.

Welk bedrag keren jullie uit?

Wij keren het verzekerde bedrag uit dat in uw polis staat. Als het verzekerde bedrag is verhoogd door onze winstdeling, keren wij het verhoogde verzekerde bedrag uit. Met de uitkering kunnen wij de volgende bedragen verrekenen:

 • een eventuele premieachterstand,
 • eventuele andere bedragen die u aan ons moet betalen,
 • eventuele kosten die nog moeten worden verrekend.
Wat betekent het dat een verzekerd bedrag gegarandeerd is?

Bij het afsluiten van uw verzekering spreken wij met u af hoe hoog het bedrag is dat u verzekert. Dat bedrag is gegarandeerd. U weet dus hoeveel u minimaal krijgt uitgekeerd, als uw verzekering tot uitkering komt.

Wanneer keert mijn verzekering uit?

Of, en wanneer uw verzekering tot uitkering komt, is afhankelijk van het leven of de dood van de persoon of personen die u  heeft     verzekerd; dit is/zijn de verzekerde(n).

 

Uw verzekering kan tot uitkering komen op het moment dat:

 • de verzekerde in leven is op een afgesproken datum, en/of
 • de verzekerde overlijdt in een afgesproken periode, en/of
 • de einddatum van uw verzekering wordt bereikt.

Welk(e) van bovenstaande risico('s) u hebt verzekerd, staat in uw polis.

Wie krijgt de uitkering?

Wij keren uit aan degene die als begunstigde in uw polis staat. Als uw verzekering tot uitkering komt, sturen wij de begunstigde een bericht waarin staat welk bedrag wij uitkeren.

 

U kiest bij het afsluiten van uw verzekering de begunstigde(n) van uw verzekering. Wij vermelden de begunstigden dan in uw polis. Als u meer dan één begunstigde aanwijst, wordt de uitkering eerst overgemaakt aan de begunstigde die als eerste is vermeld. Is deze begunstigde niet meer in leven, dan gaat de uitkering naar de als tweede opgegeven begunstigde.

 

Als u geen begunstigde aanwijst, gebruiken wij onze standaardbegunstiging:

 1. de deelnemer;
 2. de echtgenoot of geregistreerd partner van de deelnemer;
 3. de kinderen van de deelnemer;
 4. de erfgenamen van de deelnemer.

 

Het is mogelijk om tijdens de looptijd van de verzekering de (volgorde van de) begunstiging te veranderen. Neem daarvoor contact op met uw adviseur.

Wat is een bewijs van overlijden?

Een bewijs van overlijden is een schriftelijke verklaring dat iemand is overleden; dit heet ook wel een overlijdensakte. U kunt een afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden (meestal wordt dit door de begrafenisondernemer verzorgt). Gemeenten kunnen kosten (leges) voor afgifte van een afschrift van de overlijdensakte in rekening brengen.

Wat is een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)?

Een attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is; dit heet ook wel een bewijs van in leven zijn.

U kunt een attestatie de vita aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin u staat ingeschreven. Gemeenten kunnen kosten (leges) voor afgifte van een attestatie de vita in rekening brengen.

De verzekerde is overleden. Wat moet ik aan jullie doorgeven?

Als  de verzekerde is overleden dan geeft   u of de begunstigde dat zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door. Wij hebben een speciale pagina 'Overlijden melden', op onze website ingericht om een overlijden te melden. U leest hier welke gegevens of documenten wij nodig hebben om bij een overlijden van een verzekerde een uitkering aan te vragen. U vindt op deze pagina ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Mijn verzekering bereikt de einddatum. Wat moet ik doen?

U ontvangt ongeveer 3 maanden  voordat uw verzekering de einddatum bereikt en tot uitkering komt, een uitkeringsbrief. U leest in deze  brief  welke gegevens en/of documenten wij nodig hebben voordat wij uitkeren. U kunt dus wachten tot u bericht van ons ontvangt en hoeft daarna pas de gevraagde gegevens en documenten aan ons te verstrekken.

Mijn lijfrenteverzekering bereikt de einddatum. Wat moet ik doen?

Ongeveer zes weken voordat uw verzekering de einddatum bereikt en tot uitkering komt, sturen wij u automatisch een uitkeringsbrief. In deze brief leest u hoe u het vrijgekomen bedrag kunt gebruiken voor het aankopen van lijfrentetermijnen en welke gegevens of documenten wij nodig hebben voordat wij een bedrag uitkeren. U kunt dus wachten tot u bericht van ons ontvangt en hoeft daarna pas de gevraagde gegevens of documenten aan ons te verstrekken.

Begrafenisverzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Begrafenisverzekering

Is mijn dekking voldoende om een uitvaart te betalen?

De totale kosten voor een uitvaart zijn vooral afhankelijk van uw keuzes. De prijzen voor een crematie of een begrafenis zijn bijvoorbeeld al heel verschillend, maar ook hoe groot en luxe u het afscheid wilt, bepaalt de prijs. Een gemiddelde uitvaart kost volgens het Nibud al snel € 7.500. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van de kosten per onderdeel. De website https://www.consumentenbond.nl/uitvaart/wat-kost-een-uitvaart geeft u een indicatie van de kosten voor een uitvaart zoals u die wenst.

De hoogte van het bedrag dat is verzekerd en bij overlijden beschikbaar komt om de uitvaart mee te betalen, vindt u op uw polis. Heeft u een winstbrief ontvangen? Dan vindt u ook hier de hoogte van het bedrag dat wij bij overlijden uitkeren. Het is verstandig om na te kijken hoe hoog de uitkering is want uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de Nederlanders het verzekerde bedrag bij overlijden te laag is om de kosten van een uitvaart te dekken.

Vergelijk het verzekerd bedrag met wat u zelf denkt dat een uitvaart zal kosten om te bepalen of uw dekking voldoende is.

Kunnen mijn kinderen ook verzekerd worden?

Omdat wij geen nieuwe begrafenisverzekeringen meer aanbieden, is het helaas niet mogelijk om uw kinderen (bij) te verzekeren bij Onderlinge ‘s-Gravenhage. Op het internet kunt u diverse aanbieders vinden die deze mogelijkheid wel bieden. Heeft u een adviseur? Vraag uw adviseur dan naar de mogelijkheden.

Kan ik mijn verzekerd bedrag verhogen?

OG biedt geen nieuwe begrafenisverzekeringen meer aan. Helaas kunnen wij ook geen uitbreiding op uw lopende verzekering aanbieden. Wilt u een extra bedrag verzekeren? Neem dan contact op met uw adviseur of kijk naar het aanbod op het internet.

Wat kost een uitvaart?

Een gemiddelde uitvaart kost volgens het Nibud – dat zich baseert op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2017 – al snel € 7.500. Voor een indicatie van de kosten voor een uitvaart naar uw wensen kunt u bijvoorbeeld kijken op https://www.consumentenbond.nl/uitvaart/wat-kost-een-uitvaart van de Consumentenbond. Ook op de websites van de bekende uitvaartorganisaties vindt u meer informatie.

Wat doet Onderlinge ´s-Gravenhage in het geval van overlijden?

Wij keren het verzekerd bedrag inclusief de winstdeling uit aan de begunstigde op de verzekering. Het bedrag kan op verzoek van de begunstigde ook rechtstreeks aan de uitvaartondernemer worden uitgekeerd. De uitvaart zelf regelen de nabestaanden met een uitvaartondernemer naar eigen keuze.

Wat is de hoogte van de uitkering bij overlijden?

De hoogte van het bedrag dat bij overlijden beschikbaar komt om de uitvaart mee te betalen vindt u op uw polis. Heeft u een winstbrief ontvangen? Dan vindt u ook hier de hoogte van het bedrag dat wij bij overlijden uitkeren.
Heeft u geen polis of winstbrief? Neem dan contact op met ons Klantencentrum. Zij verstrekken u dan een overzicht. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, telefoon: 070 - 3 421 111, e-mail: info@ogmail.nl.

Kan mijn partner ook verzekerd worden?

Helaas bieden wij deze mogelijkheid niet omdat wij geen nieuwe begrafenisverzekeringen meer aanbieden. Heeft u een adviseur? Vraag uw adviseur dan naar de mogelijkheden of kijk naar het aanbod op het internet.

Moet ik de waarde van mijn verzekering opgeven aan de belastingdienst?

Uw verzekering valt voor de inkomstenbelasting in box 1 of box 3. Als we opgave doen aan de belastingdienst informeren we u hierover. Er gelden vrijstellingsgrenzen voor deze verzekeringen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder ‘Downloads/Fiscale informatie’, maar u vindt hier uiteraard ook informatie over bij de Belastingdienst.

Kan ik een nieuwe begrafenisverzekering afsluiten?

Helaas bieden wij geen begrafenisverzekeringen meer aan. Heeft u een adviseur? Vraag uw adviseur dan naar de mogelijkheden of kijk naar het aanbod op het internet.

Tot wanneer moet ik betalen?

U vindt op de polis terug tot wanneer u premie betaalt. U kunt altijd contact opnemen met ons Klantencentrum als u daar vragen over heeft. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, telefoon: 070 - 3 421 111, e-mail: info@ogmail.nl.

Kan ik stoppen met het betalen van mijn premie en mijn verzekering opzeggen?

Ja, dat kan. U betaalt geen premie meer en wij zetten uw verzekering dan voort tegen een lager bedrag. Wilt u de afkoopwaarde direct ontvangen? Ook dat kan. Meer informatie vindt u hier.

Opzeggen of wijzigen kan met een brief, e-mail of telefonisch. Of klik  op Verzekering opzeggen/ wijzigen als u uw verzekering wilt opzeggen of wijzigen.

Wat gebeurt er als ik stop met premie betalen?

Als u stopt met premie betalen, wordt de verzekering voor een lager bedrag voortgezet. Wij kunnen u vooraf een opgave sturen van het verlaagde bedrag. Kijk voor meer informatie op:
https://www.onderlinge.info/klantenservice/uw-verzekering-wijzigen.aspx

Gaat de uitkering rechtstreeks naar de uitvaartonderneming?

Wij keren het verzekerd bedrag uit aan de begunstigden op de verzekering. Op verzoek maken we de uitkering over naar de uitvaartonderneming. Hier zal de begunstigde altijd voor moeten tekenen.

Wie is de eigenaar van de polis en kan ik dat veranderen?

Op de polis staat wie op dit moment de deelnemer (eigenaar) van de verzekering is. Het is mogelijk om dat te veranderen met toestemming van de huidige eigenaar. Meer informatie vindt u op: https://www.onderlinge.info/klantenservice/uw-verzekering-wijzigen.aspx.

Blijf ik verzekerd als ik naar het buitenland verhuis?

Ja, er verandert niets aan uw verzekering als u naar het buitenland verhuist. Wit u ons uw nieuwe adres doorgeven? Dan kunnen wij u blijven informeren over uw verzekering.

Onderlinge 's-Gravenhage

< Terug naar overzicht

Vragen over Onderlinge 's-Gravenhage

Waar kan ik terecht voor advies en het afsluiten van een verzekering?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke en professionele adviseurs. Voor advies en het afsluiten van een verzekering kunt u bij een adviseur terecht.

Klik hier voor een adviseur bij u in de buurt.

Wie is Onderlinge 's-Gravenhage?

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A. is  opgericht in 1895.   Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke levensverzekeringsmaatschappij. Onze rechtsvorm is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid. Voor ons staat het bieden van zekerheid centraal. De uitkering van onze levensverzekeringen en begrafenisverzekeringen is gegarandeerd. Daarnaast delen onze leden mee in de te verdelen winst.

Wat betekent uitgesloten aansprakelijkheid?

De letters U.A. achter de naam van onze maatschappij staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat onze leden wel meedelen in de te verdelen winst van de maatschappij, maar dat ze niet aansprakelijk zijn voor een eventueel verlies.

Veelgestelde vragen

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vorm van een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden. Mensen die bij ons een verzekering afsluiten, worden lid  van onze maatschappij.

Hoe sluit ik een verzekering af?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke adviseurs. Voor advies en het afsluiten van een verzekering kunt u bij hen terecht.

Vind een adviseur bij u in de buurt.

 

Om een verzekering bij ons af te sluiten, vult u met uw adviseur een aanvraagformulier en eventueel een gezondheidsverklaring in. Uw adviseur dient deze documenten vervolgens digitaal of per post bij ons in. Op het aanvraagformulier vult u gegevens in die wij nodig hebben om het te verzekeren risico te beoordelen en de verzekeringsovereenkomst (polis) op te stellen.

Waarom heb ik een adviseur nodig?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke en professionele adviseurs.  Voor advies en het afsluiten van een verzekering kunt u bij hen terecht. Ook als u wilt overstappen naar een andere adviseur hebt u een adviseur nodig om de intermediairswijziging aan ons door te geven.

 Vind  een adviseur bij u in de buurt.

Kan ik wijzigingen direct via jullie website regelen?

Op dit moment is het niet mogelijk om wijzigingen direct via onze website te regelen.