Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Feiten en cijfers

Resultaten over het boekjaar 2017

  • aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II 169 % van de verplichte solvabiliteit
  • resultaat na belastingen €  14,2 miljoen (- 28,4 %)
  • technisch resultaat - € 2,4 miljoen (€ 0,3 miljoen)
  • totaal verzekerd bedrag € 4,3  miljard  (- 4,4 %)
  • totale omzet € 182,3 miljoen (- 1,3 %)
  • bruto premie-inkomen € 113,0 miljoen (- 2,7 %)
  • totale bedrijfskosten € 28,4 miljoen (€ 28,1 miljoen) 

 

Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het verslagjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 14,2 miljoen. De nieuwe bruto premieproductie van het DGA en MKB GarantiePlusPensioen overtrof de doelstelling en is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016.

 

Om de DGA’s en werkgevers/werknemers met een gegarandeerd pensioenkapitaal zekerheid te bieden, heeft de Maatschappij in 2015 het DGA en MKB GarantiePlusPensioen geïntroduceerd. Deze voorzien in een essentiële behoefte in een tijd dat een zekere financiële toekomst niet meer vanzelfsprekend goed geregeld is: wij bieden zekerheid en richten ons op iedereen die financiële zekerheid voor later zoekt.

 

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars is in 2017 een Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk uitgevoerd. Onderlinge ’s-Gravenhage nam hier voor de eerste keer aan deel en we zijn door onze deelnemers meteen uitgeroepen tot de best gewaardeerde pensioenverzekeraar 2017. Het onderzoek was gericht op de onderdelen klantfocus, schriftelijke en telefonische communicatie en de afhandeling van claims en uitkeringen. De deelnemers van Onderlinge ’s-Gravenhage voelen zich eerlijk behandeld en zijn tevreden met onze service als verzekeraar. Dit sluit aan bij onze kernwaarden: Samen, Zeker en Betrokken.

 

In 2017 is de Maatschappij door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) met goed gevolg getoetst op de thema’s Fraudebeleid en Kwaliteitsverbetering.

Onderlinge ’s-Gravenhage heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in productontwikkeling en het efficiënter inrichten van de bedrijfsprocessen, en heeft maatregelen getroffen om de negatieve effecten van een dalende rente zoveel als praktisch mogelijk was te beperken.

 

Langdurige krimp van de verzekeringsportefeuille is voor ons een ongunstig scenario. Rekening houdend met mogelijk voor nog langere tijd ongunstige omstandigheden heeft Onderlinge ’s-Gravenhage haar technische voorzieningen verder versterkt en het vereiste solvabiliteitskapitaal in vergelijking met 2016 conservatiever vastgesteld. In de technische voorzieningen is extra geld opzijgelegd ten behoeve van de toekomstige dienstverlening aan bestaande deelnemers. Hiermee is een goede basis gecreëerd voor de bedrijfsvoering in de komende jaren. Door deze extra reservering was er sprake van een negatief resultaat technische rekening van - € 2,4 miljoen (2016 € 0,3 miljoen).

 

Gezien het negatieve resultaat technische rekening en de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden heeft de Algemene Vergadering besloten om het resultaat na belastingen van € 14,2 miljoen toe te voegen aan de Overige reserves. Daarmee is over het boekjaar 2017 geen winst voor verdeling beschikbaar. Het beleid van Onderlinge ’s-Gravenhage blijft er echter onverminderd op gericht behaalde winsten zo veel mogelijk onder haar deelnemers te verdelen, zodra dit gezien de marktomstandigheden en uit oogpunt van prudentie mogelijk is

 

Beleggingen
Verreweg het grootste deel van de beleggingsportefeuille is belegd in degelijke obligaties en onderhandse leningen. De waarde van de beleggingen steeg met 0,4 % tot € 1.985,5 miljoen. De directe beleggingsopbrengst bedroeg € 69,2 miljoen en is met 1,6 % toegenomen ten opzichte van 2016 (€ 68,2 miljoen).

 

Solvabiliteit

Het eigen vermogen van de Maatschappij is in 2017 met 3,8 % toegenomen van € 267 miljoen tot € 277 miljoen. De aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II bedraagt 169 % van de vereiste solvabiliteit.