Login adviseur

Beleggingsbeleid

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage” U.A. biedt haar klanten garantieverzekeringen die financiële zekerheid op lange termijn bieden. De polishouders, bij onze Maatschappij leden genoemd, lopen bij deze levensverzekeringen dan ook geen direct beleggingsrisico. Bovenop de gegarandeerde rekenrente delen leden mee in de winst: 95% van de te verdelen winst gaat naar de leden. De winst wordt bijgeschreven op de polis waardoor de verzekerde bedragen, afhankelijk van de te verdelen winst, van jaar tot jaar kunnen toenemen.

Hoe beleggen wij het ons toevertrouwde vermogen? Hieronder leest u wat het beleggingsbeleid inhoudt, de risico's die worden afgedekt en welke rol duurzaamheid hierbij speelt.

 

Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten
Onderlinge 's-Gravenhage is een zelfstandige levensverzekeraar in Nederland en bepaalt daarmee zelf haar beleggingsbeleid. Bedrijven, overheden en andere partijen hebben geen invloed op ons beleggingsbeleid. De beleggingsportefeuille wordt voor rekening en risico van de maatschappij aangehouden. Het door de maatschappij gehanteerde beleggingsbeleid draagt bij aan:

  •  het zekerstellen van de verplichtingen aan de leden
  •  het zekerstellen van een solide omvang van het eigen vermogen
  •  het op de lange termijn genereren van meeropbrengsten.

Mede omdat Onderlinge 's-Gravenhage geen beursnotering heeft, streeft de maatschappij naar interne financiering van de groei van de portefeuille en de daarmee samenhangende noodzakelijk geachte toename van het eigen vermogen.

 

Onderlinge 's-Gravenhage hanteert een defensief beleggingsbeleid dat primair gericht is op het behoud van het belegd vermogen. De beleggingsportefeuille wordt aangehouden voor twee doelen: het beleggen van het eigen vermogen en het beleggen van het vermogen voor  de dekking van de door  de  maatschappij aangegane verzekeringsverplichtingen. Wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht (Wft), en de daarop gebaseerde eisen van de toezichthouders DNB en AFM stellen voorwaarden aan de wijze waarop de maatschappij het beleggingsbeleid vormgeeft. Het beleggingsbeleid is gericht op het voldoen aan deze in wet- en regelgeving gestelde eisen en op een adequaat rendement op lange termijn.

 

Beleggingen om de verzekeringsverplichtingen af te dekken
De hiervoor aangehouden beleggingen dienen om op lange termijn te kunnen voldoen aan de veelal langlopende verplichtingen aan de polishouders. De beleggingsportefeuille voor dekking van de verplichtingen aan de polishouders bestaat voornamelijk uit staatsobligaties, hypotheken en andere vastrentende beleggingen.

 

De groei van en het rendement op de beleggingsportefeuille zijn nodig om te kunnen voldoen aan de garanties die in het kader van de levensverzekeringsportefeuille zijn afgegeven. Hierbij moet men afhankelijk van het type polis bijvoorbeeld denken aan de overlijdensuitkering of de uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering.

 

Beleggingen ten behoeve van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van Onderlinge 's-Gravenhage wordt aangehouden om te voldoen aan wettelijk bepaalde solvabiliteitsverplichtingen om financiële schokken te kunnen opvangen en om de groei van de verzekeringsportefeuille te financieren. Bij een groeiende omvang van de verzekeringsportefeuille is in verband met daarmee samenhangende hogere solvabiliteitseisen meer eigen vermogen nodig.

 

Samenstelling van de beleggingsportefeuille
De beleggingsportefeuille bestaat voor een zeer belangrijk deel uit vastrentende waarden. Daarnaast wordt in beperkte mate belegd in aandelen, onroerende zaken en hypotheken. Onderlinge 's-Gravenhage maakt geen gebruik van meer complexe financiële instrumenten zoals derivaten. Beleggingen worden over het algemeen grotendeels langdurig in portefeuille gehouden.

 

De portefeuille vastrentende waarden bestaat voornamelijk uit staatsobligaties van EMU-landen (EU-landen die de euro voeren). Een deel is belegd in gegarandeerde leningen aan direct of indirect aan de overheid gerelateerde instellingen en een klein deel is belegd in obligaties van het bedrijfsleven. Een groot deel van deze portefeuille kent een kredietwaardigheid van AAA of AA.

 

De aandelenportefeuille bestaat uit aandelen van beursgenoteerde ondernemingen, waarbij een brede spreiding over de verschillende bedrijfssectoren wordt nagestreefd. Hierbij loopt de Maatschappij een beperkt valutarisico.

 

De portefeuille onroerende zaken (terreinen en gebouwen) betreft hoofdzakelijk kwalitatief hoogwaardige objecten. Hierbij is een spreiding aangebracht over meerdere marktsegmenten in bedrijfs-onroerend goed, kantoorgebouwen, woningen en appartementen.

 

De portefeuille hypothecaire leningen bestaat grotendeels uit leningen met een daaraan gekoppelde levensverzekering, die zorg draagt voor de vermogensopbouw ten behoeve van de aflossing van de lening. Daarnaast participeert Onderlinge 's-Gravenhage in een fonds dat belegt in Nederlandse
hypotheken, waarvan het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen betreft.

 

Duurzaam beleggen
Onderlinge ’s-Gravenhage onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen en het IMVO-convenant dat getekend is door het Verbond van Verzekeraars. Onderwerpen met betrekking tot duurzaam beleggen zijn geïntegreerd in de beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen. De UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) en het United Nations Global Compact vormen richtlijnen voor het beleggingsbeleid.
Duurzaam beleggen is een terugkerend punt op de agenda van de vergaderingen van de Beleggingscommissie waarin de directie zitting heeft.

 

Onderlinge 's-Gravenhage hanteert een  uitslui tingsbeleid  voor ondernemingen en landen. Hiermee zorgt de Maatschappij ervoor dat zij niet direct belegt in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, mensenrechten schenden, het milieu ernstige schade toebrengen of zich bezighouden met de productie van tabak. Landen worden uitgesloten op basis van internationaal erkende sancties. Deze sancties zijn onder andere opgelegd vanwege het schenden van de rechten van de mens, het niet naleven van het non-proliferatieverdrag en het steunen van terroristische organisaties. De uitgesloten ondernemingen en landen zijn opgenomen in de uitsluitingslijst.

 

  Belegd vermogen

Spreiding beleggingen

 

Overwegingen die ten grondslag liggen aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille
Naast financiële criteria hanteert de maatschappij bij haar beleggingsbeleid sociale en milieu-uitgangspunten. Bij het doen van beleggingen wordt gekozen voor het niet investeren in bedrijven die een maatschappelijk onverantwoord beleid voeren. Hierbij wordt aangesloten op maatschappelijke ontwikkelingen.

Toezicht en beheer
Onderlinge 's-Gravenhage staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Onderlinge 's-Gravenhage is als onderlinge waarborgmaatschappij zelfstandig en onafhankelijk (ook qua beleggingsbeleid) van andere partijen en overheden.

 

Op basis van de statuten van de Maatschappij keurt de Raad van Commissarissen het strategisch beleggingsbeleid goed en houdt toezicht op de uitvoering.

 

De directie van de maatschappij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het beheer van de beleggingsportefeuille.