Login adviseur

Beleggingsbeleid

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage” U.A. biedt leden garantieverzekeringen die financiële zekerheid op lange termijn bieden. De polishouders, bij onze maatschappij leden genoemd, lopen bij deze levensverzekeringen dan ook geen direct beleggingsrisico. Bovenop de gegarandeerde rekenrente delen leden mee in de winst: 95% van de te verdelen winst gaat naar de leden. De winst wordt bijgeschreven op de polis waardoor de verzekerde bedragen, afhankelijk van de te verdelen winst, van jaar tot jaar kunnen toenemen.

Hoe beleggen wij het ons toevertrouwde vermogen? Hieronder leest u wat ons beleggingsbeleid inhoudt, welke risico's  worden afgedekt en welke rol MVO hierbij speelt.

 

Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten

OG is een zelfstandige levensverzekeraar in Nederland en bepaalt daarmee zelf het beleggingsbeleid. De beleggingsportefeuille wordt aangehouden voor rekening en risico van OG. Ons doel is om de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren, zekerheid aan leden te bieden en de kans op winstdeling te maximaliseren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijke guideline. Wetgeving en eisen van de toezichthouders DNB en AFM stellen voorwaarden aan de manier waarop wij het beleggingsbeleid vormgeven.

 

Wij hanteren een defensief beleggingsbeleid (buy & hold) dat gericht is op het behoud van het belegd vermogen en borgen van de belangen van de leden. Omdat OG voor de lange termijn belegt, zijn de meeste beleggingen al lang in onze portefeuille, deze beleggingen zijn bij aanschaf niet beoordeeld op Environmental, Social and Governance (ESG) normen. De bestaande portefeuille aandelen en bedrijfsobligaties is achteraf getoetst op ESG normen en het hebben van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).

 

Bij veranderingen in de portefeuille belegt OG rekening houdend met ESG normen en MVO. Dit doen wij op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo nemen wij duurzaamheid mee in onze beleggingskeuzes. Wij willen beleggen in organisaties die meer dan 50% op een publieke ESG-score uit Bloomberg halen (Best-in-Class). Naast deze MVO criteria  houden wij ook rekening met operationele en financiële criteria tijdens het selectieproces van onze beleggingen. Wij kopen nieuwe staatsobligaties aan die hoofdzakelijk een A-rating of beter hebben bij objectieve kredietbeoordelaars.

 

Wij onderschrijven richtlijnen en gedragscodes zoals de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars, het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en de Gedragscode Verzekeraars. Het convenant IVMO is een samenwerking tussen verzekeraars, de Nederlandse overheid en een aantal NGO’s. In dit verband werken wij samen met andere verzekeraars om de duurzaamheid van onze beleggingsportefeuille te verbeteren. In dit convenant wordt ook samenwerking met andere aandeelhouders op het gebied van duurzaamheid nagestreefd.

 

Betrokkenheidsbeleid

Wij hebben zeer beperkte medezeggenschap in de organisaties waar wij aandelen van bezitten. Wij hebben ervoor gekozen om ons stemrecht te laten uitvoeren door een externe partij, zodat we gezamenlijk met andere aandeelhouders meer invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. De UN principles for responsible investments (UNPRI), het United Nations Global Compact, de United Nations Guiding Principles en de OESO richtlijnen vormen richtlijnen voor ons stemgedrag en voor ons beleggingsbeleid. Via onderstaande tool kunt u bekijken hoe wij gestemd hebben op de aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin wij een belang hebben. We hebben in 2021 niet de dialoog opgezocht met de organisaties waar wij aandelen bezitten. Door het stemrecht uit te besteden blijft OG op afstand van de organisaties, zodoende is er geen sprake van belangenverstrengeling.

 

Uitsluitingsbeleid

OG volgt de adviezen van het Council of Ethics op bij de samenstelling van de uitsluitingslijst. Het Council of Ethics is een commissie die is samengesteld door het Noorse ministerie van financiën om te beoordelen welke bedrijven en landen op de uitsluitingslijst komen van het Noorse staatspensioenfonds. Daarom beleggen wij niet in aandelen en leningen uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, corruptie plegen, mensenrechten schenden, het milieu ernstige schade toebrengen, zich bezighouden met de productie van tabak, kolen of energie opwekken uit kolen.

 

Landen worden uitgesloten op basis van internationaal erkende sancties. Deze sancties zijn onder andere opgelegd vanwege het schenden van de rechten van de mens, het niet naleven van het non-proliferatieverdrag en het steunen van terroristische organisaties. OG belegt niet direct in leningen uitgegeven door landen die zijn opgenomen in de uitsluitingslijst. Deze uitsluitingslijst is openbaar.     

 

Samenstelling van de beleggingsportefeuille

De verdeling van de beleggingsportefeuille is als volgt (31-12-2021):

 

De matchingportefeuille (90%) die de verzekeringsverplichtingen dekt is als volgt samengesteld:

  • 68% vastrentende waarden (staatsobligaties, gegarandeerde leningen en bedrijfsobligaties);
  • 22% hypotheken;

 

De returnportefeuille (10%) is als volgt opgebouwd:

  • 3% aandelen;
  • 6% vastgoed;
  • 1% deelnemingen;

 

Kwaliteit van de portefeuille

De portefeuille vastrentende waarden bestaat voor 95,5% uit staatsobligaties van EMU-landen (EU-landen die de euro voeren). 4,5% bestaat uit gegarandeerde leningen aan instellingen die direct of indirect aan de overheid gerelateerd zijn en uit obligaties van het bedrijfsleven. 91% van deze portefeuille heeft een kredietwaardigheid van AAA of AA. De portefeuille hypotheken bestaat uit hypotheekfondsen (ASR en AEGON), die beleggen in Nederlandse hypotheken met particuliere Nederlandse woonhuizen als onderpand en hypotheken die grotendeels uit leningen bestaan en die  gekoppeld zijn aan een levensverzekering.

 

De aandelenportefeuille bestaat uit aandelen van beursgenoteerde ondernemingen, waarbij wij een brede spreiding over de verschillende bedrijfssectoren en een minimale 50% ESG score nastreven. De gemiddelde ESG score voor aandelen bedraagt 87% per 31 december 2021. De portefeuille vastgoed bestaat uit vastgoedfondsen (ASR en CBRE) met kwalitatief hoogwaardige Nederlandse objecten.