Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Fraudebeheersing

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks veel misbruik wordt gemaakt van verzekeringen. Door misbruik is de schadelast vele miljoenen euro's per jaar hoger dan nodig. Daardoor wordt ook de premie per polis aanzienlijk hoger. Het is dan ook ter bescherming van zowel uw als onze belangen dat Onderlinge
's-Gravenhage aan fraudebeheersing doet. Hiervoor hebben wij een fraudebeleid. In het fraudebeleid beschrijft Onderlinge 's-Gravenhage welke activiteiten worden ondernomen om fraude te voorkomen, wat Onderlinge 's-Gravenhage doet om fraude te ontdekken en welke maatregelen worden getroffen als fraude is ontdekt.

Wat is fraude?

Wij verstaan onder fraude het misleiden van Onderlinge 's-Gravenhage of één van haar medewerkers met het doel een voordeel te krijgen waar geen recht op bestaat. Dat voordeel zou kunnen zijn een onterechte uitkering krijgen, een lagere premie betalen dan op basis van de juiste informatie het geval zou zijn of een verzekeringsdekking verkrijgen onder valse voorwendselen. Ook het geven van onjuiste of onvolledige informatie bij het aanvragen van de verzekering (zoals bijvoorbeeld bij het invullen van een gezondheidsverklaring) valt onder het begrip fraude.

 

Vermoeden van fraude

Onderlinge 's-Gravenhage  laat bij een  vermoeden van fraude  nader onderzoek doen.

 

Wat gebeurt er als verzekeringsfraude wordt aangetoond?
Als vast is komen te staan dat een verzekerde zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of als daartoe een redelijk vermoeden bestaat,  kunnen één of meer van de volgende maatregelen worden getroffen:

 

 • de verzekering wordt niet of maar gedeeltelijk uitgekeerd;
 • ten onrechte ontvangen bedragen worden teruggevorderd;
 • gemaakte onderzoeks- en advieskosten worden verhaald op de fraudeur;
 • de verzekering wordt direct beëindigd;
 • overige verzekeringen bij Onderlinge 's-Gravenhage kunnen ook worden beëindigd of aangepast;
 • opname in het Incidentenregister dat uitsluitend is in te zien  door de medewerkers van de afdeling coördinatie fraudebeheersing binnen Onderlinge 's-Gravenhage;
 • melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) binnen het Verbond van Verzekeraars;
 • melding bij het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen;
 • aangifte bij de politie.

 

Welke maatregelen genomen worden, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval en van de specifieke situatie. We houden ons daarbij aan het protocol van het Verbond van Verzekeraars en houden onder meer rekening met aspecten als:

 

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs in het spel?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Zijn ook andere verzekeraars opgelicht?
 • Verzoekt de politie om aangifte te doen?

 

Informeren betrokkene over vermelding Incidentenregister Centraal Informatie Systeem

Over een melding in  het Incidentenregister bij het Centraal Informatie Systeem (CIS) wordt de betrokkene altijd - conform de geldende reglementen - schriftelijk geïnformeerd. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.

 

Wanneer wordt aangifte van fraude gedaan?

Bij geconstateerde fraude of bij een door de feiten gerechtvaardigd ernstig vermoeden van fraude doet Onderlinge ’s-Gravenhage in principe altijd aangifte, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te zien.