Login adviseur

Medisch adviesbeleid

Verzekeraars verzekeren risico's en schatten dit graag goed in. Vraagt u een levensverzekering met een overlijdensrisico of een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aan? Dan hebben wij informatie nodig over de gezondheid van de verzekerde.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Uw gezondheidsgegevens vallen in de categorie bijzondere persoonsgegevens. Uw medische gegevens behandelen wij met de grootste zorg en verwerken wij volgens de hoogste beveiligingsnorm. Onderlinge ’s-Gravenhage handelt hiermee in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Alleen onze medisch adviseur en de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werken, zien uw medische gegevens in. Zij hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Gezondheidsverklaring
Onderlinge ‘s-Gravenhage gebruikt de gezondheidsverklaring van het Verbond van Verzekeraars.
Het is van groot belang dat u de vragen in de gezondheidsverklaring eerlijk en volledig beantwoordt. U heeft hierin een mededelingsplicht. Zo voorkomt u dat wij in de toekomst een recht op een uitkering beperken of zelfs kunnen weigeren.

Vraagt u een verzekering aan met een kapitaal bij overlijden tot en met € 328.131? Dan hebben wij voor de beoordeling van het medische risico een gezondheidsverklaring nodig. In de gezondheidsverklaring staan vragen over de gezondheid van de verzekerde, zoals: vragen over ziektes, aandoeningen, gebreken en de eventuele behandeling hiervan, nu en in het verleden. Ook vragen we naar de naam- en adresgegevens van de behandelend (huis)arts of specialist(en) van de verzekerde.

 

Klik hier om een toelichtingsfilmpje over het invullen  van de gezondheidsverklaring te bekijken.

Klik hier om een gezondheidsverklaring, bijlage en toelichting in te zien.

 

Digitale gezondheidsverklaring
Vraagt u een overlijdensrisicoverzekering aan via uw adviseur? Op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u een automatisch bericht met een link naar onze digitale gezondheidsverklaring. Tegelijkertijd ontvangt u van uw adviseur een e-mailbericht met daarin een code. Hiermee kunt u de gezondheidsverklaring openen en invullen.
Heeft u de gezondheidsverklaring helemaal ingevuld? Dan wordt deze direct doorgezonden naar onze afdeling Medische Zaken. Uw adviseur kan de gezondheidsverklaring niet inzien.

 

Medische keuring bij een levensverzekering
Vraagt u een levensverzekering aan met een kapitaal bij overlijden van meer dan € 328.131? Dan vragen wij om een medische keuring. De kosten van de keuring worden geheel door ons vergoed.

Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde overlijdenskapitaal hanteren wij 3 keuringsgrenzen:

 

Overlijdenskapitaal van  Soort medische keuring 
 € 328.131 tot en met € 640.000  Standaard huisartsenkeuring met standaard bloedonderzoek
 € 640.001 en hoger  Internistenkeuring met uitgebreid bloedonderzoek

 

 

Medische keuring bij een pensioenverzekering (DGA)
De keuringsgrenzen bij een aanvraag voor een pensioenverzekering voor een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) wijken af van de keuringsgrenzen voor levensverzekeringen. De keuringskosten worden geheel door ons vergoed.

De keuringsgrenzen voor een pensioenverzekering voor een DGA zijn als volgt:

 

Leeftijd bij aanvang van de pensioenverzekering 16 jaar tot en met 50 jaar:
Overlijdenskapitaal van  Medische waarborgen
€ 1 tot en met € 500.000 Gezondheidsverklaring
€ 500.001 tot en met €1.000.000 Standaard huisartsenkeuring met bloedonderzoek
€ 1.000.001 en hoger Internistenkeuring met uitgebreid bloedonderzoek en ECG in rust (op indicatie kan eventueel een inspannings-ECG worden gevraagd)

 

 

Leeftijd bij aanvang van de pensioenverzekering 51 jaar of ouder:
Overlijdenskapitaal van  Medische waarborgen
€ 1 tot en met € 328.131 Gezondheidsverklaring
328.131 tot en met € 500.000 Huisartsenkeuring met standaard bloedonderzoek
€ 500.001 tot en met € 1.000.000 Uitgebreide huisartsenkeuring met uitgebreid bloedonderzoek en ECG in rust (op indicatie kan eventueel een inspannings-ECG worden gevraagd)
€ 1.000.001 en hoger Internistenkeuring met uitgebreid bloedonderzoek en ECG in rust (op indicatie kan eventueel een inspannings-ECG worden gevraagd)

 

 

Medische keuring bij een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Een keuring is ook vereist wanneer er sprake is van:

 • meer dan € 28.616 premie per jaar als een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd.

 

Aanvullende medische gegevens, keuring of bloedonderzoek
Na het inzien van uw gezondheidsverklaring of keuring, is het voor onze medisch adviseur niet altijd mogelijk om direct een goede inschatting te maken van het medisch risico. Bijvoorbeeld wanneer u op het moment van de aanvraag (nog) wordt behandeld voor een ziekte of een aandoening. Of wanneer er afwijkende waarden uit de keuring en/of het bloedonderzoek komen.

 

Onze medisch adviseur kan dan vragen naar:

 • een toelichting van uzelf.
 • aanvullende medische informatie van uw behandelend (huis)arts of specialist(en). U ontvangt hiervoor een formulier waarmee u onze medisch adviseur kan machtigen om medische informatie op te vragen bij uw behandelend arts(en) of specialist(en)
  (zie ook hieronder: Machtiging bij aanvullende medische informatie).
 • een aanvullende keuring of (bloed)onderzoek. U ontvangt een aanvullend keuringsverzoek.

 

Machtiging bij aanvullende medische informatie
Als onze medisch adviseur aanvullende informatie wil opvragen bij uw behandelend (huis)arts of specialist(en) vraagt hij eerst om uw toestemming. U ontvangt een formulier waarmee u onze medisch adviseur kan machtigen om medische informatie op te vragen bij uw behandelend (huis)arts of specialist(en).  Hierin staat precies waarover de medisch adviseur informatie wil opvragen. Op het machtigingsformulier vermeldt u de naam en het adres van uw behandelend (huis)arts of specialist(en). Pas na ontvangst van de door u ondertekende machtigingsformulier vraagt onze medisch adviseur informatie op bij uw behandelend (huis)arts of specialist(en).

 

De medisch adviseur adviseert de verzekeraar
Onze medisch adviseur beoordeelt de gezondheidsverklaring en/of de keuring en geeft ons op basis daarvan een advies. Dit advies gaat over uw gezondheid en over de risico's die wij lopen als u een verzekering bij ons afsluit.

 

Het medisch advies kan zijn:

 

 • Uw risico is gemiddeld. U krijgt dan de verzekering die u aanvroeg.
 • Uw risico is hoger dan gemiddeld. U krijgt de verzekering die u aanvroeg, maar u betaalt misschien een hogere premie.
 • Bij een aanvraag voor een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan het zijn dat u een uitsluiting krijgt. Bijvoorbeeld wanneer u, tijdens of net voor de aanvraag van de verzekering, lijdt of heeft geleden aan een bepaalde aandoening, ziekte of gebrek. U krijgt dan geen premievrijstelling of uitkering bij (een toekomstige) arbeidsongeschiktheid als de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid onder de uitsluiting valt.
 • Uw risico is hoger dan wij kunnen accepteren. De medisch adviseur adviseert ons om uw verzekering niet te accepteren. U krijgt niet de verzekering die u heeft aangevraagd.

 

Reactietermijnen medisch adviestraject

 

Hoe lang duurt het medisch adviestraject?
Het medisch traject omvat het hele proces vanaf de ontvangst van uw gezondheidswaarborgen tot en met het advies van onze medisch adviseur. Het is moeilijk te zeggen hoe lang het hele adviestraject duurt.
Hieronder geven wij als voorbeeld een paar praktijksituaties. Hierbij gaan wij uit van een digitaal ingezonden gezondheidsverklaring.

 

Digitale gezondheidsverklaring zonder bijzonderheden
Staan er op uw gezondheidsverklaring verder geen bijzonderheden? Dan wordt uw gezondheidsverklaring binnen een paar minuten verwerkt.

 

Digitale gezondheidsverklaring met bijzonderheden
Vermeldt u bijzonderheden? Onze medisch adviseur beoordeelt de gezondheidsverklaring. Dit duurt maximaal 2 werkdagen.

 

Aanvullende informatie
Het komt voor dat onze medisch adviseur niet direct een goede inschatting kan maken van het medische risico. Hij heeft dan aanvullende medische informatie nodig. Bijvoorbeeld van uw (huis)arts. Onze medisch adviseur vraagt alleen informatie bij uw huisarts op met uw toestemming. U ontvangt hiervoor binnen 2 dagen een machtiging.
U bepaalt zelf wanneer u deze ondertekend retour stuurt. Na ontvangst schrijven wij binnen 2 dagen uw (huis)arts aan. Uw (huis)arts stuurt uw informatie naar ons toe. Dit gebeurt soms binnen enkele dagen, maar kan ook enkele weken duren. In het uiterste geval verzoeken wij u om zelf contact op te nemen met de (huis)arts.
U mag altijd een kopie van uw medische gegevens opvragen. Na ontvangst van de gegevens van uw (huis)arts geeft de medisch adviseur ons binnen 2 dagen een advies over de acceptatie van uw verzekering.

 

Medische keuring
Onze afdeling Medische Zaken organiseert de medische keuring.  Dit voorkomt misverstanden over welke keuring wij nodig hebben. 
Is een medische keuring nodig? U ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag een e-mail met de keuringsformulieren en de gegevens van een aantal onafhankelijke keuringsinstituten. Uiteraard bent u vrij in de keuze voor een keuringsinstituut of een keurend arts. Zo is er altijd sprake van een onafhankelijk onderzoek.
Hoe lang het duurt voordat u een afspraak inplant hangt af van uzelf en het keuringsinstituut van uw keuze. Afhankelijk van het keuringsinstituut duurt het 1 á 2 weken voordat onze medisch adviseur de resultaten van de keuring ontvangt. Hij heeft dan nog maximaal 2 werkdagen nodig om zijn advies te geven.

 

Voor onze overige reactietermijnen klik hier.
 
Wat gebeurt er als u geen (aanvullende) medische gegevens wilt afgeven?
U bent niet verplicht medische gegevens te verstrekken voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Onze medisch adviseur kan dan geen inschatting maken van het te verzekeren risico. Wij kunnen u in dat geval helaas niet verzekeren.

 

Blokkeringsrecht
U heeft het recht als eerste het advies van onze medisch adviseur in te zien. U moet dit dan wel schriftelijk aan ons doorgeven. U voorkomt hiermee dat de medisch adviseur zijn advies aan ons doorgeeft. Dit heet het ‘blokkeringsrecht’. Als u hiervan gebruik maakt, dan stoppen wij uw aanvraag. Zonder het medisch advies kunnen wij geen verzekering afsluiten. Als u na inzage besluit dat het advies mag worden doorgegeven, dan nemen wij uw aanvraag verder in behandeling.

 

U vindt meer informatie in de volgende documenten en brochures:

 

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het medisch adviesbeleid.

Veelgestelde vragen

1. Wat moet u vertellen?

Heeft of had u een bepaalde klacht, ziekte of aandoening? Meld dit dan altijd.  Ook als dit lang geleden is. Het is belangrijk dat u op alle vragen juist en volledig antwoord geeft. U bent dit verplicht. Dat heet de 'mededelingsplicht'. Daarmee voorkomt u dat:

 • u geen of een lagere uitkering ontvangt op de einddatum van de verzekering;
 • u geen aanspraak kunt maken op premievrijstelling  als u arbeidsongeschikt wordt;
 • wij de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens na uw overlijden moeten vragen uw antwoorden te onderzoeken. Is de Toetsingscommissie daarna van mening dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden. Dan kan dit gevolgen hebben voor  de uitkering van uw verzekering.
2. Wie kan uw medische informatie inzien?

Informatie over uw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen onze medisch adviseur en de medewerkers van het team Medische Zaken van Onderlinge 's-Gravenhage mogen de informatie inzien.

 

Afhankelijk van de aangevraagde verzekering kan uw gezondheidstoestand voor ons aanleiding zijn om (een deel van) het risico dat wij verzekeren, zelf ook weer te verzekeren. Er is dan sprake van herverzekering. Herverzekeren doen wij bij onze herverzekeringsmaatschappij. In dat geval deelt onze medisch adviseur uw medische informatie met de medisch adviseur van de herverzekeringsmaatschappij.

 

3. Wanneer weet u of u een verzekering krijgt?

 Dat hangt af van de gezondheidsverklaring die u heeft ingevuld. Soms heeft  onze medisch adviseur extra informatie nodig over uw gezondheid: bijvoorbeeld van uw behandelend arts. Dan kan het wat langer duren. Zorg  er in ieder geval voor dat u zelf zo snel mogelijk reageert op vragen. Dan gaat het  acceptatieproces sneller.

4. Heeft de medisch adviseur extra informatie nodig?

Soms heeft onze  medisch adviseur extra medische informatie nodig over uw gezondheid, bijvoorbeeld van uw (behandelend) arts. Uw arts mag deze informatie aan de medisch adviseur geven als u hiervoor expliciet toestemming  geeft. U ontvangt hiervoor eerst een machtiging van onze medisch adviseur. Onze medisch adviseur kan u daarnaast vragen een medisch onderzoek te ondergaan. U bepaalt zelf of u dat wilt.

 

Als u dat niet wilt
Wilt u geen medisch onderzoek of vindt u het niet goed dat uw arts informatie geeft aan onze medisch adviseur? In dat geval  kunnen wij uw aanvraag voor de verzekering helaas niet verder in behandeling nemen. U kunt wel een verzekering aanvragen waarbij geen sprake is van een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico.

5. Wat betekent 'recht op inzage'?

Vraagt u een verzekering aan? De medisch adviseur bewaart uw medische gegevens in een dossier. U heeft het recht dit medisch dossier in te zien. Dit heet het 'recht op inzage'. U heeft overigens 'recht op inzage' van alle gegevens die wij van u aanhouden.

6. Wat betekent 'recht op eerste kennisneming'?

U heeft het recht als eerste te horen wat het medisch advies is van de medisch adviseur. Dit heet het 'recht op eerste kennisneming'. U geeft van tevoren aan dat u het medisch advies als eerste wilt horen. U stuurt hiervoor een brief of een e-mail naar de afdeling medische zaken.
Ons e-mailadres is medisch@ogmail.nl.

Wat zet u in de brief/e-mail?
U zet in de brief/e-mail dat u bij een afwijkend advies  als eerste geinformeerd wilt worden. U kunt de keuze maken om het medisch advies aan de maatschappij door te geven of  de aanvraag in te trekken.

Zie ook: Wat  betekent     'blokkeringsrecht'?.

7. Wat betekent 'blokkeringsrecht'?

'Blokkeringsrecht' betekent dat u de medisch adviseur bij een afwijkend medisch advies kunt verbieden dit advies aan de verzekeraar door te geven. Gebruikt u dit recht? Dan kunnen wij uw verzekeringsaanvraag helaas niet verder in behandeling nemen (zie ook het 'recht op eerste kennisneming').

8. Wat zijn uw rechten?
 • U mag uw medisch dossier bij ons altijd inzien. De medisch adviseur legt het advies uit als u daarom  vraagt. 
 • U mag als eerste weten wat het advies van de medisch adviseur aan de  maatschappij is ('recht op eerste kennisneming'). U vraagt dit vooraf aan in een brief of e-mail. 
 • U mag de medisch adviseur vragen de maatschappij geen medisch advies te geven ('blokkeringsrecht'). Wij nemen de aanvraag dan niet verder in behandeling.
 • U mag uw aanvraag opnieuw laten beoordelen, bijvoorbeeld als wij die afwijzen. Als u zelf een second opinion aanvraagt, zijn de kosten voor uw eigen rekening.
9. Wat zijn uw plichten?
 • U moet de gezondheidsverklaring zelf invullen. Dat doet u eerlijk en naar beste weten.
 • U moet veranderingen in uw gezondheidstoestand, die zich voordoen gedurende het acceptatieproces, direct aan ons doorgeven.  
 • Vraagt u een verzekering aan met een verzekerd kapitaal van meer dan € 250.000,-? De medisch adviseur kan u dan vragen naar erfelijke aandoeningen voor zover u hiermee bekend bent.
10. Bent u het niet eens met het advies van de medisch adviseur?

U kunt de medisch adviseur vragen om zijn advies opnieuw te bekijken of u kunt om een (her)keuring vragen. U vraagt dit aan in een brief of e-mail met reden(en) waarom.
Ons e-mailadres is:  medisch@ogmail.nl

Zie ook het antwoord op de vraag: Kan het medisch advies aangepast worden?

11. Kan het medisch advies aangepast worden?

Vindt u dat onze medisch adviseur van verkeerde informatie is uitgegaan, bijvoorbeeld omdat er nieuwe of andere informatie over uw gezondheid bekend is? Of vindt u dat er fouten zijn gemaakt bij de keuring? U kunt dit altijd doorgeven aan de medisch adviseur. Als de medisch adviseur uw bezwaar terecht vindt, kan hij zijn advies  herzien.

12. Kunt u een (her)keuring krijgen?

Dit kan gebeuren als de medisch adviseur zijn medisch advies opnieuw wil bekijken. De medisch adviseur kan ook om een machtiging vragen zodat hij aanvullende informatie kan aanvragen bij uw behandelend arts.

13. Wanneer mogen wij vragen stellen over erfelijke ziekten?

Vragen over erfelijke ziekten in uw familie mogen wij alleen stellen in bepaalde situaties. U leest hierover  meer in het Protocol Verzekeringskeuringen   

 

14. Heeft u een vraag over het invullen van de gezondheidsverklaring?

U kunt contact opnemen met het team Medische Zaken.

De contactgegevens van dit team zijn:

Onderlinge ’s-Gravenhage
Team Medische Zaken
Postbus 629
2501CP ’s-Gravenhage
Telefoon: 070 – 3421 111
e-mail:   medisch@ogmail.nl

 

 

15. Heeft u een vraag over de procedure rondom de keuring of bezwaar tegen het advies van de medisch adviseur?

U kunt contact opnemen met het team Medische Zaken  bij vragen of  bezwaar over het advies van de medisch adviseur.

De contactgegevens van dit team zijn:

Onderlinge ’s-Gravenhage
Team Medische Zaken
Postbus 629
2501CP ’s-Gravenhage
Telefoon: 070 – 3421 111
e-mail: medisch@ogmail.nl