Pensioen

Overdracht GarantiePlusPensioen aan Zwitserleven

Wij hebben met Zwitserleven overeenstemming bereikt over de overdracht van onze tweede pijler pensioenportefeuille. Dit betekent dat Zwitserleven de uitvoerder wordt van jouw pensioenpolis(sen). In lijn met onze strategie richten wij ons op pensioenopbouw in de derde pijler, op dienstenplatform Woonz.nl en op de ZilverHuis hypotheek.


Heb je een GarantiePlusPensioen bij OG en wil je meer weten over de lopende overdracht aan Zwitserleven?
Ben je werkgever, werknemer of DGA met een GarantiePlusPensioen en heb je vragen over de overdracht van je pensioen? Je vindt hier veelgestelde vragen en antwoorden met daarin meer achtergrondinformatie over de overdracht van jouw pensioenpolis(sen). 

veelgestelde vragen

Klik op het onderwerp voor meer informatie


Filter:

Waarom stopt OG met het aanbieden van pensioen?

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. Onze gegarandeerde pensioenproducten passen niet in dit nieuwe stelsel. Om deze reden heeft OG als pensioenverzekeraar besloten te stoppen met het aanbieden van pensioen en heeft OG per 1 januari 2023 voor bestaande klanten de mogelijkheid beëindigd om pensioen in de toekomst op te bouwen. In het verlengde hiervan heeft OG onderzocht of het mogelijk is de gehele pensioenportefeuille over te dragen aan een andere Nederlandse levensverzekeraar. Uit het doorlopen proces is uiteindelijk Zwitserleven naar voren gekomen als best passende partij


Waarom blijft OG het beheer van haar pensioenportefeuille niet zelf uitvoeren?

OG is te klein gebleven op pensioengebied om rendabel een complexe pensioenadministratie te kunnen voeren. Uitvoering door OG blijft in de toekomst kwetsbaar en de kostendruk neemt verder toe door de krimpende portefeuille. De interne kennis vervaagt doordat benodigde deskundige werknemers met pensioen gaan of vertrekken. Daarnaast is een aantal systemen aan vervanging toe. Komende jaren worden hoge aanpassingskosten verwacht om te voldoen aan de Wet Toekomst Pensioenen, ook voor premievrije portefeuilles.
 
Op 1 december 2025 zou de volledige pensioenportefeuille van OG premievrij zijn. Verkoop van de pensioenportefeuille is in het belang van de deelnemers. Zij komen namelijk terecht bij een aanbieder die gecommitteerd is aan pensioen en geïnteresseerd is in groei, waardoor dienstverlening voor deelnemers van de over te dragen pensioenportefeuille gewaarborgd zal zijn.


Welke uitgangspunten heeft OG gehanteerd bij de keuze voor de overdracht aan Zwitserleven?

Eén van de uitgangspunten van de overdracht is dat deze plaatsvindt naar een partij die in Nederland is gevestigd en onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB). Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat goede en persoonlijke dienstverlening en een sterke financiële positie gewaarborgd blijven. Uiteindelijk is na een intensief selectietraject gekozen voor de best passende verzekeraar: Zwitserleven. De administratiesystemen van OG gaan niet over naar de nieuwe uitvoerder, maar deelnemers en hun pensioenaanspraken worden opgenomen in de administratiesystemen van Zwitserleven. Zwitserleven zal de eisen van de Wet Toekomst Pensioenen degelijk implementeren. Hierdoor worden de deelnemers  toekomstbestendig bediend.


Hoe is het traject van de overdracht van de pensioenportefeuille verlopen?

Het traject is begonnen met een inventarisatie of partijen geïnteresseerd waren. Hierbij is onder geheimhouding informatie over de portefeuille verstrekt zodat geïnteresseerde partijen een niet-bindend bod konden uitbrengen. Iedere Nederlandse pensioenverzekeraar kon zijn interesse kenbaar maken. Op basis van de ontvangen niet-bindende biedingen is besloten met welke partijen OG verder ging. Met de geselecteerde partij(en) is nader onderzocht of men kon komen tot een bindend bod op de portefeuille. Uiteindelijk is uit het traject Zwitserleven naar voren gekomen als best passende partij. Nu wij overeenstemming hebben bereikt met Zwitserleven, is het formele traject gestart inclusief het indienen van een verzoek tot instemming met de portefeuilleoverdracht bij DNB en informeren stakeholders waaronder de deelnemers in de pensioenregelingen.


Belegt Zwitserleven in wapens en/of fossiele brandstoffen?

Zwitserleven is er trots op dat ze door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer voor de 6e keer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland. Graag verwijzen wij je naar de website van Zwitserleven. Hier vind je uitgebreide informatie over het beleggingsbeleid van Zwitserleven.


Wanneer vindt de voorgenomen overdracht plaats?

De overdracht van de pensioenportefeuille door OG aan Zwitserleven heeft de instemming van toezichthouder DNB nodig. Na voltooiing van de overdracht, ontvangen de deelnemers welkomstbrieven van Zwitserleven. Wij verwachten dat de overdracht van de pensioenportefeuille in 2023 voltooid kan worden.


De Ondernemingsraad (OR) wordt ondersteund door Montae, een onafhankelijke deskundige partij. Hebben zij deze partij zelf gekozen?

De OR is vrij om te kiezen voor een partij waarbij zij advies willen inwinnen. Zij hebben alle vertrouwen in Montae.


Kunnen deelnemers en werkgevers in verzet gaan tegen de voorgenomen overdracht van de portefeuille?

Alle individuele polishouders en deelnemers en betrokken werkgevers hebben als onderdeel van de wettelijke procedure inzake portefeuilleoverdracht de mogelijkheid om in verzet te komen tegen de overdracht. Je geeft daarmee aan dat je het niet eens bent met de overdracht.
 
Heb je bezwaar tegen de overdracht van jouw pensioenpolis(sen) naar Zwitserleven? Maak dit dan uiterlijk voor 28 juli 2023 kenbaar aan De Nederlandsche Bank (DNB) door verzet aan te tekenen.
 
Je kan verzet aantekenen:
 
via de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl/verzettegenpolisoverdracht)
 
òf per brief naar
De Nederlandsche Bank N.V.
o.v.v. portefeuilleoverdracht OG
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
 
Vermeld in je reactie dat het gaat om een (pensioen)verzekering bij Onderlinge 's-Gravenhage en vermeld jouw polisnummer(s). Je vindt deze op de eerste pagina van de brief gedateerd op 23 juni 2023 die je hebt ontvangen.
 
Indien 25% of meer van de polishouders verzet heeft aangetekend bij DNB binnen de hierboven vermelde termijn, zal DNB niet instemmen met de voorgenomen overdracht. In die situatie gaat de overdracht van de pensioenportefeuille van OG naar Zwitserleven niet door en zal jouw pensioenpolis bij OG blijven. Als je verzet aantekent maar de grens van 25% wordt niet gehaald, heeft DNB de mogelijkheid om in te stemmen met de voorgenomen overdracht naar Zwitserleven.


Kunnen deelnemers bezwaar maken tegen de aanpassing van de maatschappijwinstdeling bij OG naar de gegarandeerde regeling bij Zwitserleven?

Ja dit is mogelijk. Indien je bezwaar hebt tegen deze aanpassing vragen wij je dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken voor 7 augustus 2023.

Als wij voor deze tijd geen schriftelijke reactie van je ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de nieuwe regeling. Als je niet akkoord bent, of vragen hebt kan je jouw reactie sturen naar:

Per post naar:

Onderlinge ´s-Gravenhage

Postbus 629

2501 CP Den Haag

Ben je (oud)medewerker van OG of De Hoop, stuur je bezwaar dan per e-mail naar:

eigenpensioen@ogmail.nl

Ben je dat niet, stuur dan je bezwaar dan per e-mail naar:
pensioenen@ogmail.nl

 

Als je er behoefte aan hebt, gaan wij graag met je in gesprek om de nieuwe regeling nader toe te lichten. Als je niet akkoord bent met de aanpassing zullen wij contact met je opnemen om je bezwaar te bespreken en op zoek te gaan naar een passende oplossing. Indien gewenst kan je op eigen kosten contact opnemen met een financieel adviseur voor een persoonlijk advies.


Is er sprake van een collectieve waardeoverdracht zoals dat in de Pensioenwet (PW) is vastgelegd?

De eventuele overdracht van de pensioenportefeuille is een overdracht waarop afdeling 3.5.1A Wft en verder van toepassing is met een instemmingsprocedure bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is dus geen collectieve waardeoverdracht zoals in de PW is vastgelegd.


Is de verkoop van de pensioenportefeuille een eerste stap naar liquidatie van OG?

Nee, integendeel. OG heeft een stevige lange termijnstrategie en ambitie. De voorgenomen overdracht maakt mankracht en middelen vrij. Voor de toekomst zal OG zich richten op het verder ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van wonen, werken en welzijn voor particulieren in de tweede levensfase. Daarnaast zal OG haar aanbod aan individuele gegarandeerde verzekeringsproducten, zoals lijfrentes en koopsommen, verder uitbreiden.


Kan de voorgenomen overdracht ook niet door gaan en waarom dan niet?

De overdracht van de pensioenportefeuille door OG aan Zwitserleven heeft de instemming van toezichthouder DNB nodig. Zonder instemming van DNB zal de overdracht van jouw pensioenpolis(sen) niet doorgaan. Als onderdeel van de instemmingsprocedure zal DNB een oordeel vormen over de voorgenomen overdracht. Daarbij kijkt DNB onder meer naar de solvabiliteitspositie van de betrokken pensioenuitvoerders voor en na de overdracht. DNB betrekt bij haar afweging onder meer de aanpassing van de maatschappijwinstdeling.


Kan Zwitserleven onze pensioenportefeuille weer doorverkopen?

OG is met Zwitserleven overeengekomen dat de pensioenportefeuille als geheel na overdracht gedurende een periode van vijf jaar niet kan worden verkocht of overgedragen, tenzij OG hier toestemming voor geeft. Daarnaast heeft Zwitserleven een groei-ambitie. Verkoop van de portefeuille door Zwitserleven past niet binnen die ambitie.


Is OG van plan om meer onderdelen / portefeuilles te verkopen?

Nee, OG heeft geen plannen om meer onderdelen / portefeuilles te verkopen.


Kan ik het pensioen dat ik bij OG heb opgebouwd inzien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl? 

Ja dat kan. Je vindt op www.mijnpensioenoverzicht.nl al je pensioenaanspraken en je AOW. Je kunt inloggen met je DigiD. Bekijk ook onze vragen & antwoorden over mijnpensioenoverzicht.nl.


Wat blijft er gelijk aan jouw pensioen? Kan mijn pensioen ook lager worden?

Als je pensioen al is ingegaan blijft dit ongewijzigd doorlopen. Je pensioenuitkeringen zullen voortaan door Zwitserleven gedaan worden. Als je pensioen nog niet is ingegaan, betekent dit dat je opgebouwde aanspraken en kapitalen gelijk blijven. Dit geldt ook voor een eventueel nabestaandenpensioen. Dit verandert dus niet door de overdracht naar Zwitserleven.


OG kent pensioenpolissen met maatschappijwinstdeling van OG. Blijven de pensioenen winstdelend?

Geen enkele koper kan de maatschappijwinstdeling van OG uitvoeren. Zwitserleven heeft een vervangende regeling voorgesteld die in plaats komt voor de huidige maatschappijwinstdeling van OG. De vervangende regeling is een vast percentage dat voor het eerst in januari 2024 wordt toegekend over 2023. Iedere deelnemer wie dit betreft heeft een persoonlijke brief gedateerd op 26 juni 2023 ontvangen met uitleg hierover.

OG en Zwitserleven achten de vervangende regeling bij Zwitserleven in kans en kwaliteit gelijkwaardig aan de maatschappijwinstdeling bij OG. OG heeft het voorstel van Zwitserleven voor de vervangende regeling laten toetsen door een deskundige partij, Montae & Partners. Montae & Partners is tot de conclusie gekomen dat de vervangende regeling bij Zwitserleven een gelijkwaardig alternatief is voor de maatschappijwinstdeling bij OG.


DNB beoordeelt de overdracht. Waar kijkt DNB naar?

Als onderdeel van de instemmingsprocedure zal DNB een oordeel vormen over de voorgenomen overdracht. Daarbij kijkt DNB onder meer naar de solvabiliteitspositie van de betrokken pensioenuitvoerders voor en na de overdracht. DNB betrekt bij haar afweging ook de aanpassing van de maatschappijwinstdeling. De solvabiliteitspositie geeft aan of een verzekeraar financieel gezond is en in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.


Ik ga binnenkort met pensioen, wat zijn de gevolgen voor mij mocht men dan in de portefeuilleoverdracht zitten?

De portefeuilleoverdracht heeft geen gevolgen voor de ingang en uitkeringen van pensioenen. De transitie zal gefaseerd plaatsvinden en geruisloos gaan. Voor pensioenen die de ingangsdatum bereiken geldt dat deze op ongewijzigde manier met dezelfde keuzemogelijkheden ingaan.


Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd tijdens de portefeuilleoverdracht?

De portefeuilleoverdracht heeft geen gevolgen voor de ingang en uitkeringen van nabestaandenpensioenen. Pensioenen die tot uitkeren komen door een overlijden zullen tot uitkering overgaan.


Kan ons opgebouwde pensioen als gevolg van de Wet Toekomst pensioenen worden ´ingevaren´ bij Zwitserleven?

Nee. Uitgangspunt is dat bij verzekeraars niet wordt ingevaren. Invaren is een mogelijkheid bij (bedrijfstak-)pensioenfondsen.


Mijn pensioen of mijn kapitaal is gegarandeerd. Wat betekent dit eigenlijk?

Dit betekent dat de hoogte van je opgebouwde pensioen of de hoogte van je opgebouwde kapitaal in beginsel niet lager kan worden.


Ik ben inmiddels van werkgever veranderd. Is het zinvol om individuele waardeoverdracht aan te vragen?

OG geeft geen advies hierover. Wij verwijzen je hiervoor naar een adviseur. Individuele waardeoverdracht vraagt men aan bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Er is in elk geval geen maximum termijn verbonden aan het aanvragen van waardeoverdracht indien je op of na 1 januari 2015 bij een nieuwe werkgever bent gaan werken.


Stel dat Zwitserleven failliet gaat, staat OG dan garant voor de overgedragen pensioenportefeuille?

Nee, OG staat niet garant. Zwitserleven staat onder toezicht van DNB en moet voldoen aan alle eisen die de Nederlandse wet- en regelgeving een pensioenuitvoerder voorschrijft.


Bij wie kan ik terecht met vragen die nog niet worden behandeld?

Neem gerust contact op met het team Verzekeringen en Diensten van OG. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, telefoon: 070 - 342 11 11, e-mail: pensioenen@ogmail.nl.
Als je (oud)medewerker van OG of De Hoop bent kan je eigenpensioen@ogmail.nl gebruiken.


Wat zijn de statutaire naam, het vestigingsadres en de contactgegevens van Zwitserleven?

SRLEV N.V.
Kruseman van Eltenweg 1
1817 BC ALKMAAR


Telefoonnummer 020 - 347 88 94
Contactformulier (zwitserleven.nl)


Wat is een discretionaire bevoegdheid?

Een discretionaire bevoegdheid is een bevoegdheid die de directie van OG de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.


Wat is een rekenrente en garantierente?

Bij zogenaamde uitkeringsregelingen, zoals de regeling voor (oud)medewerkers van OG en De Hoop, spreken we van een rekenrente. Deze was alleen van invloed op de jaarlijks te bepalen premies. De hoogte van de pensioenuitkeringen staan al vast, behoudens eventuele indexaties.
 
De overige regelingen betreffen kapitaalregelingen. Hierbij is het eindkapitaal gegarandeerd op basis van een garantierente. Op de einddatum moet met het gegarandeerde kapitaal een levenslange pensioenuitkering aangekocht worden. Hoe hoger de garantierente hoe hoger het eindkapitaal.


Pensioenpolissen zijn ingedeeld in categorieën voor de bepaling van de toepasselijk zijnde vervangende regeling voor maatschappijwinstdeling. Op basis waarvan is een polis in een bepaalde categorie ingedeeld?

In welke categorie een pensioenpolis valt hangt onder meer af van de garantie- of rekenrente. Iedere categorie kent een eigen toerekening van de maatschappijwinstdeling. In het algemeen geldt: hoe lager de garantie- of rekenrente, hoe meer maatschappijwinstdeling je ontvangt. Hierop is een uitzondering die wordt toegelicht in de volgende vraag.


Er zijn polissen die recht hebben op 0% maatschappijwinstdeling bij OG en 0% gegarandeerde groei bij Zwitserleven. Hoe zit dit?

Er zijn polissen waar bij aanvang gekozen is voor geen winstdeling. Deze polissen ontvangen bij Zwitserleven ook geen gegarandeerde groei.


Wat is de Algemene Vergadering?

De Algemene Vergadering is de jaarlijks te houden vergadering van leden van OG. Eenvoudig samengevat: Jaarlijks wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden, waarin door de directie het jaarverslag over het afgelopen jaar en de jaarrekening ter vaststelling worden aangeboden. De vergadering behandelt voorts onder andere de voorstellen van de directie en de Raad van Commissarissen. Meer informatie over de Algemene Vergadering is te vinden in de statuten van OG, die op de website van OG staan 


Mijn pensioen bij OG is gegarandeerd en dit blijft zo bij Zwitserleven. Dit betekent dat de hoogte van mijn kapitaal of de hoogte van mijn pensioen in beginsel niet lager kan worden. In welke gevallen zou dit wel het geval kunnen zijn?

Het is zeer uitzonderlijk dat er zich bij verzekeraars een situatie voordoet waarbij er gekort moet worden op het pensioen, maar het is niet 100% uit te sluiten. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie waarin een verzekeraar in financiële nood komt. Toezichthouder DNB houdt doorlopend toezicht op de financiële gezondheid en de risico’s van verzekeraars wat er mede voor zorgt dat het risico dat een verzekeraar in financiële nood komt verkleind wordt.


Waarom is er met betrekking tot de vervangende regeling voor de maatschappijwinstdeling bij OG gekeken naar een periode van 10 jaar?

Wij hebben gekozen voor een langere termijn als referentieperiode om voor de gehele over te dragen populatie een betrouwbaar beeld te krijgen van de gemiddelde maatschappijwinstdeling door de jaren heen. 10 jaar is een voldoende representatieve termijn om tot een betrouwbaar beeld te komen.


Ik lees dat ik eventueel in de toekomst kan kiezen voor individuele waardeoverdracht. Wat houdt dit in?

Er zijn situaties waarin je ervoor kan kiezen om opgebouwde pensioenen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van werkgever wisselt en daar ook pensioen opbouwt. Een mogelijke reden voor individuele waardeoverdracht kan zijn dat je dan jouw pensioenen samenvoegt bij dezelfde pensioenuitvoerder. Als de overdracht naar Zwitserleven doorgang vindt en je er in de toekomst voor kiest de opgebouwde waarde van je pensioen over te dragen dan stopt je vaste stijging of gegarandeerde groei. De waarde die je overdraagt wordt in dat geval verhoogd op basis van de toekomstige vaste stijging of gegarandeerde groei die je bij Zwitserleven had ontvangen als je de waarde niet zou overdragen. Als je individuele waardeoverdracht overweegt raden wij aan goed de voor- en nadelen in kaart te brengen. Je kunt hier desgewenst op eigen kosten advies over inwinnen bij een adviseur.


Wat zijn de gevolgen van de overdracht voor het lidmaatschap van OG?

Als er naast de pensioenverzekeringen bij OG geen sprake is van een andere verzekering eindigt het lidmaatschap bij OG.
Zowel de Wft als het BW voorzien in een specifieke regeling voor de beëindiging van de lidmaatschapsrechten van de polishouder/ verzekerden bij een onderlinge waarborgmaatschappij ten gevolge van een portefeuilleoverdracht aan een andere verzekeraar. 
 
De Wft bepaalt hieromtrent (artikel 3:120(8) Wft):
"Indien een verzekeringnemer die lid is van een onderlinge waarborgmaatschappij met zetel in Nederland of van een onderneming op onderlinge grondslag met zetel in een staat die geen lidstaat is ingevolge de overdracht geen verzekering meer bij deze verzekeraar heeft lopen, eindigt zijn lidmaatschap uit dien hoofde van rechtswege met ingang van de 2e dag, volgend op die van de dagtekening van de Staatscourant waarin de publicatie is geplaatst."
De bewoording van artikel 2:62 sub b BW is minder duidelijk, maar uit de toelichting in de literatuur volgt dat deze bepaling een vergelijkbare strekking heeft als de bovenstaande namelijk; tenzij de statuten expliciet anders bepalen eindigt het lidmaatschap van het lid onmiddellijk indien het lid door overdracht of overgang van de rechten en verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst aan een andere verzekeraar geen overeenkomsten meer heeft met de onderlinge waarborgmaatschappij.
 
De wet bevat verder geen verzwarende maatregelen voor de overdracht van een verzekeringsportefeuille waaraan stemrechten verbonden zijn.


Wat betekent overdracht van de pensioenen voor het stemrecht van de leden?

Je moet lid zijn van OG om stemrecht te hebben bij de AV. Als het lidmaatschap bij OG is beëindigd door de overdracht, vervalt ook het stemrecht. Zie ook het antwoord bij vraag 1.


Wat betekent overdracht van de pensioenen voor het al dan niet mogen bijwonen van de Algemene Vergadering?

Je moet lid zijn om toegang tot de Algemene Vergadering (AV) te krijgen. Als het lidmaatschap bij OG is beëindigd door de overdracht, vervalt ook het recht om aanwezig te zijn bij de AV. Zie ook het antwoord bij vraag 1.


Volgt er een vorm van compensatie voor het vervallen van het lidmaatschap?

Het einde van het lidmaatschap van de deelnemers bij een portefeuilleoverdracht is het gevolg van het wettelijke systeem. De wet voorziet niet in een compensatieregeling voor oud-leden als gevolg van een portefeuilleoverdracht (en dat zou ook niet nodig hoeven zijn, aangezien DNB als onderdeel van de oordeelsvorming over de voorgenomen overdracht bij haar afweging ook de aanpassing van de maatschappijwinstdeling betrekt). Aangezien de leden geen eigenaar zijn van OG kan ook geen sprake zijn van onteigening of compensatie.


Is er een vertegenwoordiging van (oud-)medewerkers van OG meegenomen in het proces?

Dit is ongebruikelijk voor de overdracht van een portefeuille van een pensioenuitvoerder. Wel is de Ondernemingsraad (OR) actief geïnformeerd bij het verkoopproces. De OR behartigt de belangen van medewerkers daar waar het specifiek de OG pensioenregeling(en) betreft. De OR is gekozen door de medewerkers van OG. Verder zijn (oud-)medewerkers als leden betrokken via stakeholdersessies.


Welke verantwoordelijkheden heeft OG ten aanzien van de pensioenen van de (oud)medewerkers van OG in haar portefeuille, en wat is haar rol in de pensioenoverdracht?

Het besluit te bekijken wat er met de pensioenportefeuille moet gebeuren, is primair een besluit van OG als pensioenuitvoerder. Het gegeven dat OG voor de (oud-)werknemers zowel werkgever is (geweest) als uitvoerder van de pensioenregeling moet duidelijk van elkaar gescheiden blijven. Ook dient OG voorzichtig te zijn met het hanteren van een onderscheid tussen de “eigen” pensioenportefeuille en de portefeuille van klanten. Feitelijk is er, als uitvoerder bezien, maar één pensioenportefeuille. De beoogde overdracht ziet ook op één bulk pensioencontracten/pensioenpolissen die wordt overgedragen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het op een gedegen wijze invulling geven aan de pensioenregeling.


Blijven de uitruil- en uitstel/vervroegingsfactoren voor (oud-)medewerkers OG en De Hoop ongewijzigd?

Dit is een zaak voor Zwitserleven. Het kan zijn dat Zwitserleven op termijn de factoren gaat herzien voor zover dit juridisch mogelijk is.


Welk deel van het pensioen van (oud)werknemers van OG kent een rekenrente van 2,5% en welk deel van 4%?

Voor OG geldt dat de pensioenopbouw vanaf 1-1-2013 op basis van 2,5% plaatsvond, opgebouwde rechten van voor 2013 kennen een rekenrente van 4%.


Welk deel van het pensioen van (oud)werknemers van De Hoop kent een rekenrente van 2,5% en welk deel van 3%?

Voor De Hoop geldt dat de pensioenopbouw vanaf 1-1-2014 op basis van 2,5% plaatsvond, opgebouwde rechten van voor 2014 kennen een rekenrente van 3%.


Wat gebeurt er met het pensioen dat (oud)werknemers van OG en De Hoop hebben opgebouwd bij NN?

Hier gebeurt niets mee, dat blijft verzekerd bij Nationale Nederlanden.


Kan OG aangeven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de aanvullende stijging voor het pensioen van (oud) werknemers van OG?

Het streven van de werkgever (de toeslagambitie) verandert niet, maar de mate waarin hieraan invulling kan worden gegeven laat zich niet voorspellen. Het al dan niet toekennen van een vrijwillige aanvullende stijging/toeslag in de toekomst is afhankelijk van vele onzekere factoren. De werkgever OG heeft de ambitie om een toeslag toe te kennen die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de CAO-loonontwikkeling in het voorgaande kalenderjaar (voor actieve deelnemers) of van de ontwikkeling van de CPI alle huishoudens (voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) waarbij de totale toeslag nimmer meer kan bedragen dan 3%.


Waarom stopt OG met pensioen?

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. Onze gegarandeerde pensioenproducten passen niet goed in dit nieuwe stelsel. Om deze reden heeft OG als pensioenverzekeraar besloten te stoppen met het aanbieden van pensioen en heeft OG per 1 januari 2023 voor bestaande klanten de mogelijkheid beëindigd om pensioen in de toekomst op te bouwen. In het verlengde hiervan heeft OG onderzocht of het mogelijk is de gehele pensioenportefeuille over te dragen aan een andere Nederlandse levensverzekeraar. Uit het doorlopen proces is uiteindelijk Zwitserleven naar voren gekomen als best passende partij.


Wat houdt stoppen met pensioen precies in?

Contracten gesloten na 1 september 2015
•    Klanten met actieve contracten die expireerden vóór 1 januari 2023 konden deze in 2022 nog éénmaal verlengen voor een periode van drie jaar;
•    Contracten die expireren op of na 1 januari 2023 kunnen niet meer verlengd worden. Deze klanten moeten op zoek naar een andere pensioenuitvoerder en daar een nieuw pensioencontract sluiten;
•    Het onderbrengen van nieuwe pensioencontracten is sinds 1 januari 2022 niet meer mogelijk;
•    Na het aflopen van de laatste contractstermijn worden de pensioencontracten
premievrij voortgezet.

Contracten gesloten vóór 1 september 2015
•    Voor klanten met pensioencontracten die gesloten zijn vóór 1 september 2015, hebben wij de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 2023 beëindigd. Dit betekent dat deze contracten vanaf dat moment premievrij worden voortgezet;
•    Ook deze klanten moeten op zoek gaan naar een andere pensioenuitvoerder en daar een nieuw pensioencontract sluiten.


Wat kan een werknemer doen met de opgebouwde pensioenen?

Als een werknemer van baan wisselt, kan zij of hij het opgebouwde pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Als zij of hij bij de huidige werkgever blijft werken kan het pensioen alleen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder als de werkgever dit regelt voor alle werknemers (collectieve waardeoverdracht). Als er geen overdracht plaatsvindt gaat het pensioen van huidige pensioenuitvoerder OG over naar Zwitserleven en keert het op de pensioendatum uit.


Kan een werknemer of werkgever ervoor kiezen om toch bij OG pensioen te blijven opbouwen?

Dit kan niet via de werkgever. Wel kan een individuele verzekering (lijfrente) bij OG worden afgesloten in de derde pijler. Er worden dan koopsommen gestort waarmee een aanvulling op pensioen opgebouwd wordt.


Waarom heeft OG er destijds voor gekozen om op 1 januari 2023 te stoppen?

Ten tijde van het besluit om te stoppen met het aanbieden van pensioen was de geplande ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet 1 januari 2023. 


Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?

OG heeft met Zwitserleven overeenstemming bereikt over het overdragen van haar tweede pijler pensioenportefeuille. Lees hier over wat dit betekent voor de opgebouwde pensioenen.


Mag OG de pensioenovereenkomsten eenzijdig beëindigen?

Ja. OG heeft contracten voor een duur van drie jaar gesloten. Na afloop van deze drie jaar mogen beide partijen de overeenkomst eenzijdig opzeggen.


OG heeft toch ook pensioencontracten met een onbepaalde duur? Kunnen deze ook opgezegd worden?

In 2015 is OG gestopt met het aanbieden van deze contracten. Bestaande pensioencontracten zijn voortgezet. Deze contracten voldoen echter niet aan de wettelijke eisen van de nieuwe pensioenwet. Wij kunnen de benodigde aanpassingen niet doorvoeren. Daarom zijn wij genoodzaakt ook deze contracten te beëindigen. Een verzekeraar mag geen producten aanbieden die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Dat zou het geval zijn als wij het betreffende product ongewijzigd voortzetten.


Als OG stopt met pensioen, bouwen de werknemers dan geen pensioen meer op?

Met het beëindigen van ons pensioencontract vervalt pensioen als arbeidsvoorwaarde niet. De werkgever sluit een nieuw pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder af waar de werknemers verder gaan met het opbouwen van pensioen.


Regelt OG de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder?

De werkgever kijkt samen met zijn pensioenadviseur waar het nieuwe pensioencontract het best ondergebracht kan worden. OG speelt hierin geen rol. De werkgever kan er wel voor kiezen om alle opgebouwde pensioenen mee te nemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder (collectieve waardeoverdracht). OG is bereid om hieraan mee te werken.


Brengt de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder extra kosten met zich mee?

Door de komst van de nieuwe pensioenwet moet het pensioencontract aangepast worden. Volgens de leidraad van de AFM moet hiervoor een adviestraject opgestart worden. Hiervoor rekent de adviseur de gebruikelijke advieskosten.


Is een adviestraject duurder als je naar een nieuwe pensioenuitvoerder gaat?

De AFM adviseert om te vergelijken met andere pensioenuitvoerders, ook als je van plan bent om bij je huidige pensioenuitvoerder te blijven. In dit geval zijn de advieskosten vergelijkbaar.


Kan precies hetzelfde product ook ergens anders gesloten worden?

Dat kan niet. Er zijn geen vergelijkbare producten in de markt. En met de komst van de nieuwe pensioenwetgeving ook niet langer toegestaan.


De werkgever wil einddatum van het contract naar voren te halen. Tussentijdse opzegging. Werkt OG hieraan mee en onder welke voorwaarden?

Hier werkt OG aan mee. Hieraan kunnen eventueel kosten verbonden zijn.


Worden de premievrije kapitalen nog steeds elk jaar tot aan de pensioendatum van de gewezen deelnemer verhoogd met het overeengekomen garantierendement?

Natuurlijk, bij het berekenen van de hoogte van het garantiekapitaal op de pensioendatum is hier al rekening mee gehouden. Bovendien blijven de kapitalen winstdelend.


Ik heb geen adviseur of ik heb geen (goed) contact met mijn adviseur. Wie kan mij helpen een nieuwe pensioenuitvoerder te vinden?

Als je op onze website je postcode invult, krijg je een overzicht met adviseurs bij jou in de buurt.


Wat zijn de gevolgen voor een arbeidsongeschikte deelnemer?

Voor iemand die premievrijstelling gekregen heeft in verband met arbeidsongeschiktheid verandert niets. De polis loopt ongewijzigd door. Tenzij er iets verandert aan het percentage arbeidsongeschiktheid of als de deelnemer arbeidsgeschikt wordt.


Contact

Neem gerust

contact met ons op

Bel ons

Wij zijn bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Stuur ons een e‑mail

Wij beantwoorden je e‑mail
binnen 5 werkdagen.

Ga naar de servicepagina

Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.