Artikel

Mededeling Staatscourant 23 juni 2023

23 jun 2023

Voornemen tot overdracht pensioenportefeuille

Verzekeringswezen: Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht

  1. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A., gevestigd te 's-Gravenhage, met KvK nummer 27001014, en kantoor houdend te Anna van Saksenlaan 10, 2593HT 's-Gravenhage, deelt hierbij aan polishouders mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit de in alinea 3 te noemen overeenkomsten van levensverzekering wenst over te dragen aan SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, met KvK nummer 34297413, en kantoor houdend te Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC Alkmaar in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.
  2. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 1 juni 2023 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot instemming, voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking. De
    Nederlandsche Bank N.V. heeft op grond van art. 3:119, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A., vervolgens opdracht gegeven om van het voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Staatscourant en door individuele mededeling aan polishouders en verzekerden.
  3. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A, onder de productnamen GarantiePlusPensioen, DGA GarantiePlusPensioen en MKB GarantiePlusPensioen. Daarnaast behoort tot de over te dragen portefeuille ook de pensioenen van (oud-)medewerkers van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A. en N.V. Levensverzekering-Maatschappij ´De Hoop´. Tot slot is er nog een restgroep 2e pijler pensioenproducten welke producten geen eigen naam hebben. Deze behoren ook tot de over te dragen portefeuille. De voorgenomen overdracht brengt geen wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van levensverzekering zijn aangegaan, met uitzondering van de winstdelingsregeling. Na de overdracht wordt de maatschappijwinstdelingsregeling van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A. vervangen door een nieuwe regeling van SRLEV voor de betreffende polissen. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A. informeert polishouders en verzekerden hierover individueel. Voor het overige blijven de polissen onverminderd en ongewijzigd van kracht.
  4. Polishouders kunnen zich schriftelijk verzetten tegen de overdracht binnen 35 dagen na dagtekening van deze Staatscourant bij De Nederlandsche Bank N.V. Zij kunnen verzet aantekenen via de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl/verzettegenpolisoverdracht) of per brief naar De Nederlandsche Bank, Postbus 98, o.v.v. portefeuilleoverdracht OG, 1000 AB Amsterdam, onder vermelding van hun poIisnummer(s). Indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen de overdracht heeft verzet, zal de overdracht niet volgen. Dat geldt dan ook voor hen die zich niet tegen de overdracht hebben verzet.
  5. De Nederlandsche Bank N.V. verleent schriftelijk instemming met de overdracht als zich niet binnen de gestelde termijn een vierde of meer van de polishouders tegen de voorgenomen overdracht heeft verzet. Verder mogen er bij De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen tegen de overdracht bestaan of moet aan deze bedenkingen tegemoet gekomen zijn. De overdracht zal dan volgen en is van kracht voor alle betrokkenen

Je leest hier de antwoorden op onze veelgestelde vragen pagina.