service

Wat kan ik
wijzigen?

Je vindt onder de keuzeknoppen informatie over de volgende mogelijkheden.

 • wijzigen van premie of verzekerd kapitaal
 • stoppen met premie betalen
 • stoppen met de verzekering
 • overdragen aan iemand anders

Onder het tweede tabblad vind je informatie over bijzondere situaties.

 

veelgestelde vragen

Klik op het onderwerp voor meer informatie


Filter:

Wijzigen van premie of verzekerd kapitaal
 • Voor wijziging van de premie of het verzekerd kapitaal is advies van de adviseur verplicht. Vooraf kan jouw adviseur een offerte bij ons opvragen. Samen kun je bekijken wat de gevolgen zijn van de wijziging en welke andere mogelijkheden jij hebt. Hiervoor kunnen advieskosten in rekening worden gebracht.

 • Een wijziging is soms niet mogelijk door de verzekeringsvoorwaarden of door de soort verzekering. In jouw polis (aanhangsel) kun je zien wat voor soort verzekering je hebt. Verhoging van het verzekerd kapitaal is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een optieclausule op de polis.

 • Wijzigingen kunnen wij alleen verwerken op een nieuwe verzekering. Op de nieuwe verzekering zijn dan onze tarieven en voorwaarden van toepassing die op dat moment gelden. Daarbij mag de premie van de nieuwe verzekering niet lager zijn dan € 26 per maand of € 300 per jaar en mogen de nieuwe verzekerde bedragen niet lager zijn dan € 10.000 voor een kapitaal- of een lijfrenteverzekering en niet lager zijn dan € 4.000 voor een uitvaartverzekering.

Bekijk ook de fiscale informatie over levensverzekeringen.

Hoe vraag ik de premie- of kapitaalwijziging aan?

Jouw adviseur vult met jou een wijzigingsformulier in en stuurt dit aan ons op. Na ontvangst van het ondertekende verzoek sturen wij je een ontvangstbevestiging.

Kijk ook op onze pagina met reactietermijnen.


Ik wil stoppen met premie betalen (premievrij voortzetten)

Je kunt de premiebetaling stoppen. Dan blijf je wel verzekerd, maar voor lagere verzekerde bedragen. Dit heet ook wel premievrij voortzetten of premievrij maken van jouw verzekering. Dit kan alleen als de verzekering een premievrije waarde heeft. Laat je goed informeren voordat je jouw keuze maakt. Je hebt jouw verzekering afgesloten voor een lange termijn met een bepaald doel voor ogen. Dit doel kun je misschien niet meer halen als je jouw verzekering premievrij voortzet. Bespreek dit eerst met jouw adviseur. Samen kun je bekijken hoe je verzekerd kunt blijven of welke andere mogelijkheden je hebt. De adviseur kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor premievrij maken is advies van de adviseur niet verplicht.

Bekijk ook de fiscale informatie over levensverzekeringen.

Hoe vraag ik de premievrijmaking aan?

Je kunt ons eerst een vrijblijvende opgave van de premievrije waarde van jouw verzekering vragen via het formulier op onze contactpagina. We sturen jou de opgave met een toelichting en een reactieformulier. Daarna kun je beslissen of je de verzekering premievrij wilt maken. Je kunt jouw ondertekende verzoek voor premievrijmaking sturen naar info@ogmail.nl.

Welke gegevens moet ik doorgeven voor de premievrijmaking?

In jouw verzoek voor een opgave van de premievrije waarde of voor premievrijmaking vermeld je de volgende gegevens:

 • het polisnummer van de verzekering waarvan je de premiebetaling wilt stoppen

 • de datum dat de premievrijmaking moet ingaan; dit moet een datum in de toekomst zijn

 • jouw naam en adresgegevens

 • jouw e-mailadres of telefoonnummer, zodat wij je kunnen bereiken als wij vragen hebben

Na ontvangst van het ondertekende verzoek sturen wij je een ontvangstbevestiging.

Kijk ook op onze pagina met reactietermijnen.


Ik wil mijn verzekering stoppen (afkopen)

Je kunt jouw verzekering beëindigen. Je bent dan niet meer verzekerd. Dit heet afkopen van jouw verzekering. Wij keren de afkoopwaarde uit als de verzekering wettelijk afkoopbaar is én afkoopwaarde heeft.

Laat je goed informeren voordat je jouw keuze maakt. Je hebt jouw verzekering afgesloten voor een lange termijn met een bepaald doel voor ogen. Dit doel kun je misschien niet meer halen als je jouw verzekering afkoopt. Bespreek dit eerst met de adviseur. Samen kun je bekijken hoe je verzekerd kunt blijven of welke andere mogelijkheden je hebt. De adviseur kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bij afkoop is advies van de adviseur niet verplicht.

Bekijk ook fiscale informatie over 'Belastingregels bij afkoop van een lijfrente- of gouden handdrukverzekering'.

Hoe vraag ik de afkoop aan?

Je kunt ons eerst een vrijblijvende opgave van de afkoopwaarde van jouw verzekering vragen via het formulier op onze contactpagina. Deze opgave sturen wij jou met een toelichting en een reactieformulier. Hierna kun je beslissen of je de verzekering echt wilt afkopen. Je kunt het door jou ondertekende verzoek voor afkoop sturen naar info@ogmail.nl.

Welke gegevens moet ik doorgeven voor de afkoop?

In jouw verzoek voor een opgave van de afkoopwaarde vermeld je de volgende gegevens:

 • het polisnummer van de verzekering die je wilt stoppen

 • de datum dat de afkoop moet ingaan, dit moet een datum in de toekomst zijn

 • jouw naam en adresgegevens

 • jouw e-mailadres of telefoonnummer, zodat wij je kunnen bereiken als wij vragen hebben

 • het volledige rekeningnummer (IBAN) en de naam van de rekeninghouder aan wie wij de afkoopwaarde moeten uitbetalen

 • een kopie geldig identiteitsbewijs met zichtbaar BSN

Voor het definitieve verzoek afkoop hebben we een getekend verzoek nodig. Bij lijfrentes moet er altijd voorafgaand een offerte van waarde worden afgegeven.

Wanneer krijg ik bericht over de afkoop?

Na ontvangst van het ondertekende verzoek voor afkoop sturen wij jou een ontvangstbevestiging.

Kijk ook op onze pagina met reactietermijnen.


Overdragen aan iemand anders

Je hebt een levensverzekering bij Onderlinge ’s-Gravenhage en wilt deze overdragen aan iemand anders. Dit kun je aangeven door het formulier overdracht verzekering (verzekerd kapitaal tot € 15.000) of overdracht verzekering (verzekerd kapitaal vanaf € 15.000) volledig ingevuld aan ons te e-mailen. Wij raden je aan advies in te winnen bij jouw adviseur. De overdracht van een verzekering kan juridische en/of fiscale gevolgen hebben. Lees hiervoor de informatie in de toelichting bij het formulier. Wij raden je aan advies in te winnen bij jouw adviseur.

 


Verpanding - toestemming van de geldverstrekker

Als je voor de aankoop van jouw woning een hypotheek hebt afgesloten, wil de geldverstrekker zekerheid hebben dat de geldlening wordt afgelost. Als de verzekering is verpand aan de geldverstrekker, kun je deze verzekering alleen wijzigen of stoppen met schriftelijke toestemming van de pandhouder. Jouw geldverstrekker kan je vertellen hoe je dit kunt regelen.


Echtscheiding - toestemming van de ex-echtgenoot/partner

Door beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je misschien niet meer zelfstandig bevoegd de verzekering te wijzigen of te stoppen. Wij gaan er vanuit dat jouw verzekering in de nog niet verdeelde gemeenschap valt. Is er een echtscheidingsconvenant waarin de polis genoemd staat? Dan ontvangen wij graag een kopie. Is er geen convenant? Vraag dan jouw ex-echtgenoot/partner ons zijn/haar schriftelijke toestemming te sturen of jouw verzoek mee te tekenen.


Aanvaarde begunstiging - toestemming van de begunstigde

Als een begunstigde op jouw verzekering zijn/haar begunstiging heeft aanvaard, dan kun je jouw verzekering alleen wijzigen of stoppen met schriftelijke toestemming van die begunstigde. Op jouw polis(aanhangsel) kun je zien of dit bij jou het geval is. Dit kun je zelf regelen met de begunstigde.


Minderjarige - toestemming wettelijke vertegenwoordiger/voogd

Als je nog geen 18 jaar bent, dan ben je minderjarig. Een minderjarige is meestal niet zelfstandig bevoegd de verzekering te wijzigen, te stoppen of de rechten uit de verzekering uit te oefenen. Als jij niet zelfstandig bevoegd bent, kun je jouw verzekering alleen wijzigen of stoppen met schriftelijke toestemming van jouw wettelijke vertegenwoordiger of voogd. Deze toestemming kun je zelf regelen.


Curatele, bewind of volmacht - toestemming curator, bewindvoerder, gevolmachtigde

Door curatele, bewind of volmacht ben je misschien niet meer zelfstandig bevoegd de verzekering te wijzigen, te stoppen of de rechten uit de verzekering uit te oefenen. Wij hebben dan extra informatie en/of schriftelijke toestemming nodig van de curator, bewindvoerder of gevolmachtigde. Deze toestemming kun je zelf regelen.


Belening - lagere waarde door de beleningsschuld

Als je jouw verzekering bij ons hebt beleend, hebben wij jou geld geleend en heb je jouw verzekering bij ons in onderpand gegeven. Wij houden bij het behandelen van jouw verzoek rekening met jouw beleningsschuld aan ons. Door een beleningsschuld kan de hoogte van de uitkering van jouw verzekering lager worden. Voor belenen ben je beleningsrente aan ons verschuldigd. Niet betaalde beleningsrente verrekenen wij met de waarde van jouw verzekering.


Flexibele einddatum - geen afkoop voor de inkomstenbelasting

Sommige verzekeringen hebben een zogenaamde flexibele einddatum. Dit betekent dat wij op jouw verzoek vóór de einddatum van de verzekering een verlaagd verzekerd bedrag kunnen uitkeren. Een dergelijke vervroegde uitkering is een gewone verzekeringsuitkering en is geen afkoop van de verzekering. Als je een verzekering hebt met een flexibele einddatum dan staat dat op het eerste aanhangsel van jouw polis.

Kapitaalverzekering en Inkomstenbelasting

Wijzigen of stoppen van een verzekering kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. In bepaalde situaties zijn wij wettelijk verplicht de Belastingdienst informatie te sturen als jij jouw verzekering wijzigt of stopt. Die informatie gebruikt de Belastingdienst om te bepalen of je inkomstenbelasting moet betalen. Hieronder vind je een overzicht van enkele soorten verzekeringen met een korte toelichting op de belastingregels voor de inkomstenbelasting.

Kapitaalverzekering afgesloten vóór 1 januari 2001

Als je jouw kapitaalverzekering wijzigt of stopt, kan dit tot gevolg hebben dat je in box 1 tot maximaal 52% inkomstenbelasting moet betalen over de rente in de (afkoop)waarde van de verzekering. Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling van inkomstenbelasting gelden. De vrijstelling kan verloren gaan doordat je de kapitaalverzekering wijzigt of stopt.

Klik hier voor meer fiscale informatie of neem contact op met jouw adviseur of de Belastingdienst.

Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

Als jij je KEW wijzigt of stopt, kan dit tot gevolg hebben dat je in box 1 tot maximaal 52% inkomstenbelasting moet betalen over de rente in de (afkoop)waarde van de verzekering. Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling van inkomstenbelasting gelden. De vrijstelling kan verloren gaan doordat je de KEW wijzigt of stopt. Met ingang van 1 april 2017 zijn de tijdklemmen vervallen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit betekent een verruiming van de belastingeisen die gelden voor de vrijstelling van de rente in de KEW-uitkering. Het is niet meer vereist dat tenminste 15 of 20 jaar (tijdklemmen) premie is betaald, maar het is voldoende als jaarlijks premie is betaald. De overige belastingeisen vervallen niet.

Klik hier voor meer fiscale informatie en voor ‘Vervallen tijdklemmen KEW’.

Lijfrenteverzekering en Inkomstenbelasting

Als jij jouw lijfrenteverzekering wijzigt of stopt, kan het gevolg zijn dat je in box 1 maximaal 52% inkomstenbelasting, en soms ook maximaal 20% revisierente, moet betalen over de (afkoop)waarde van de verzekering. Bij een uitkering zijn wij soms wettelijk verplicht loonbelasting in te houden en uit te keren aan de Belastingdienst. Wij betalen dan niet de volledige uitkering uit.

Gouden handdrukverzekering

Als je jouw gouden handdrukverzekering wijzigt of stopt, kan het gevolg zijn dat je in box 1 maximaal 52% inkomstenbelasting moet betalen over de (afkoop)waarde van de verzekering.

Klik hier voor meer fiscale informatie en voor 'Belastinginformatie afkoop lijfrente of gouden handdrukverzekering 2023' en 'Verzekering en inkomstenbelasting 2023'.


Contact

Neem gerust
contact met ons op

Bel ons

Wij zijn bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Stuur ons een e‑mail

Wij beantwoorden je e‑mail
binnen 5 werkdagen.

Meer over onze service?