service

Overlijden melden
levensverzekering

Wij condoleren je met jouw verlies. Wij begrijpen dat er in deze periode veel op je afkomt en dat er veel moet worden geregeld. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie aangaande een overlijden.
 
Het is belangrijk dat je het overlijden van een verzekerde zo snel mogelijk aan ons meldt. Wij kunnen dan beoordelen of recht bestaat op een uitkering, hoe hoog de uitkering is en aan wie wij moeten uitkeren. 

Overlijden melden ZilverHuis Hypotheek?

Ga voor het melden van overlijden voor de ZilverHuis Hypotheek naar de Nabestaandendesk.

veelgestelde vragen

Klik op het onderwerp voor meer informatie


Filter:

Hoe kan ik het overlijden van een verzekerde doorgeven?

Het is belangrijk dat je het overlijden van een verzekerde bij Onderlinge 's-Gravenhage zo snel mogelijk aan ons meldt via info@ogmail.nl. Wij kunnen dan beoordelen of recht bestaat op een uitkering, hoe hoog de uitkering is en aan wie wij moeten uitkeren. Om dit te beoordelen hebben wij bepaalde gegevens en documenten nodig.

Na ontvangst van de gegevens en documenten sturen wij je binnen vijf werkdagen bericht. Na vaststelling van de uitkering en de begunstigde(n) betalen wij de uitkering zo snel mogelijk uit. Als wij vragen hebben, nemen wij contact op met de begunstigde(n) of de contactpersoon. 


Welke gegevens moet ik doorgeven?

Voor het melden van een overlijden vragen wij je de volgende gegevens door te geven:

Gegevens overleden verzekerde:

 • de gegevens van de overledene staan in de akte van overlijden;
 • een kopie van de akte van overlijden als je een uitkering aanvraagt
 • polisnummer(s) van de uitkerende verzekering(en) als deze bij je bekend is/zijn

Gegevens begunstigde(n):

 • voorletter(s), achternaam
 • adres
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • relatie tot de overledene
 • rekeningnummer (IBAN), naam rekeninghouder
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs met zichtbaar BSN (in verband met opgave aan de Belastingdienst)

Wil je een overlijden melden en ben je niet de begunstigde? Dan vragen wij je de volgende gegevens van de contactpersoon door te geven:

Gegevens contactpersoon:   

 • voorletter(s), achternaam
 • adres
 • telefoonnummer, e-mailadres

Welke documenten moet ik opsturen?

Voor het vaststellen van het overlijden van de verzekerde, onze uitkeringsplicht en wie de begunstigde(n) of de erfgenamen zijn, hebben wij bepaalde documenten nodig.

Akte van overlijden (verplicht)   

 • hierin staat dat de verzekerde is overleden.
 • je kunt de akte van overlijden aanvragen bij de gemeente waar de verzekerde is overleden. Bij overlijden buiten Nederland vraag je een soortgelijk document aan in het land waar de persoon is overleden

Kopie geldig legitimatiebewijs begunstigde(n) met zichtbaar BSN (verplicht)   

 • hiermee identificeren wij degene die de uitkering aanvraagt.
 • een legitimatiebewijs is een geldig(e) paspoort, Nederlands rijbewijs of Europese identiteitskaart met een duidelijke handtekening.

Verklaring van erfrecht (indien nodig)   

 • hierin staat wie de erfgenamen zijn.
 • je ontvangt van ons bericht als een verklaring van erfrecht nodig is.

Wanneer krijg ik bericht over de uitkering?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de overlijdensmelding sturen wij je bericht.
In dit bericht staat wat er met de verzekering gebeurt en of wij nog informatie nodig hebben.

Na ontvangst van de gegevens en documenten controleren wij of deze voldoende en volledig zijn.
Wij bepalen hoeveel en aan wie wij moeten uitkeren en betalen de uitkering zo snel mogelijk uit.
Als wij nog vragen hebben, nemen wij contact op met de begunstigde(n) of de contactpersoon.

Wij keren uit als wij:

 • alle gevraagde informatie hebben ontvangen,
 • een uitkeringsplicht hebben, en
 • de begunstigde recht heeft op de uitkering.

Kijk ook op onze pagina met reactietermijnen.


Wanneer moet ik een akte van overlijden opsturen naar Onderlinge 's-Gravenhage?

Je moet altijd een kopie van de akte van overlijden opsturen als je een uitkering wilt laten uitbetalen. De akte van overlijden is het bewijs dat iemand is overleden. Wij kunnen daarmee controleren dat de verzekerde op een bepaalde datum is overleden.


Wat is een akte van overlijden?

In een overlijdensakte staat dat een persoon is overleden; het is een bewijs van overlijden. Het overlijden is opgenomen in de burgerlijke stand van de plaats waar de persoon is overleden.


Hoe vraag ik een akte van overlijden aan?

Je kunt een afschrift of een uittreksel uit het overlijdensregister aanvragen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Bij overlijden buiten Nederland vraag je een soortgelijk document aan in het land waar de persoon is overleden.
Let op: Een akte van overlijden kost geld.


Wanneer moet ik een verklaring van erfrecht opsturen naar de Onderlinge 's-Gravenhage?

In sommige situaties vragen wij je een verklaring van erfrecht op te sturen. Je ontvangt van ons bericht als een verklaring van erfrecht nodig is.


Wat is een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen van de overledene zijn en of er een testament is gemaakt. De notaris onderzoekt eerst wie de erfgenamen zijn en of er een testament is. Als alle gegevens bekend zijn, maakt de notaris de verklaring van erfrecht op.


Hoe vraag ik een verklaring van erfrecht aan?

Je vraagt een verklaring van erfrecht aan bij een notaris.
Let op: Een verklaring van erfrecht kost geld.


Wat is een testament?

In een testament staat onder andere waar de erfenis van de overledene uit bestaat en wie de testamentaire erfgenamen zijn. Het testament regelt dus wat er met de nalatenschap gebeurt als iemand overlijdt. Een uitkering bij overlijden valt niet in de nalatenschap. De uitkering gaat naar de begunstigde die op de polis staat. Meestal zijn de partner en/of kinderen begunstigden. En vervolgens de wettelijke erfgenamen. In dat geval is het testament niet van toepassing. Pas als op de polis de ‘testamentaire erfgenamen’ vermeld zijn als begunstigde, is het testament van belang voor de bepaling aan wie de uitkering toekomt.


Hoe weet ik of de overledene een testament heeft gemaakt?

Je kunt een notaris vragen te onderzoeken of de overledene een testament heeft gemaakt.
Let op: Een onderzoek door een notaris kost geld.

 Je kunt ook zelf bij het Centraal Testamentenregister informeren of er een testament is gemaakt
en welke notaris het testament bewaart via deze pagina van de Rijksoverheid.


Welke erfgenamen zijn er?

Er is onderscheid tussen de volgende erfgenamen:

 • wettelijke erfgenamen, dit zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht of
 • testamentaire erfgenamen, dit zijn de erfgenamen zoals die in het testament zijn opgenomen. Er is onderscheid tussen de volgende erfgenamen:
  •    wettelijke erfgenamen, dit zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht of
  •    testamentaire erfgenamen, dit zijn de erfgenamen zoals die in het testament zijn opgenomen. 
  Staat er erfgenamen zonder de toevoeging wettelijk of testamentair? Dan is het afhankelijk van de polis- en/of algemene voorwaarden of het gaat om de wettelijke of testamentaire erfgenamen. 

Wie zijn de wettelijke erfgenamen?

In het erfrecht gelden vier groepen wettelijke erfgenamen in een vaste volgorde:

 1. echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen van de overledene,
 2. ouders, broers en zussen van de overledene,
 3. grootouders van de overledene,
 4. overgrootouders van de overledene.

Zolang er in een groep nog erfgenamen zijn, komt de volgende groep niet aan de beurt.


Wie heeft recht op de uitkering?

In de polis staat wie recht heeft op de uitkering bij overlijden van de verzekerde; dit is de begunstigde.


Hoe hoog is de overlijdensuitkering?

In de polis van de levensverzekering staat hoe hoog de uitkering is.

 • de uitkering kan hoger zijn door winstdeling,
 • de uitkering kan lager zijn door schuldverrekening.

Na ontvangst van de gegevens en documenten sturen wij bericht aan de begunstigde(n) of de contactpersoon. In dit bericht staat welk bedrag wij uitkeren en aan wie wij uitkeren.


Wanneer ontvang ik de uitkering?

Na ontvangst van de gegevens en documenten controleren wij of deze voldoende en volledig zijn.
Wij bepalen hoeveel en aan wie wij moeten uitkeren en betalen de uitkering zo snel mogelijk uit.
Als wij nog vragen hebben, nemen wij contact op met de begunstigde(n) of de contactpersoon.

Wij keren pas uit als wij:

 • alle gevraagde informatie hebben ontvangen,
 • een uitkeringsplicht hebben, en
 • de begunstigde recht heeft op de uitkering.

Klik hier voor onze reactietermijnen.


Meer over onze service?