over ons

Privacyverklaring

Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) is een levensverzekeraar en aanbieder van hypotheken (hypothecaire geldleningen). Wij gebruiken persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en houden ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden. In deze privacyverklaring lees je meer over ons privacybeleid en hoe wij ervoor zorgen dat wij jouw persoonsgegevens goed beschermen. Ook vind je informatie over jouw privacyrechten.

Hoe gaat Onderlinge ’s-Gravenhage om met mijn persoonsgegevens? 

Bij alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen – van opvragen tot vernietigen – houden wij ons aan de speciale wetten en regels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.
De volgende wetten en regels zijn belangrijk voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  De AVG geldt in alle lidstaten van de Europese Unie en geeft regels over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
  In de UAVG staan de regels voor de uitvoering van de AVG in Nederland.
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
  In de Gedragscode staan regels voor het verwerken van persoonsgegevens door verzekeraars. De Gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 2020 (PIFI 2020). Als mensen misbruik maken van financiële instellingen, waaronder verzekeraars, is afgesproken om dat vast te leggen in een incidentenregister. In het protocol is vastgelegd aan welke (wettelijke) eisen verzekeraars moeten voldoen bij het vastleggen van een incident.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of in verband kunnen worden gebracht met een bepaald persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • financiële gegevens of vermogen
 • gegevens van jouw woning
 • gegevens van jouw bankrekening
 • een identificatienummer, zoals het Burgerservicenummer (BSN)
 • identificatiegegevens (zoals kopie paspoort)
 • IP-adres voor aansluiting van een computer op het internet of een netwerk
 • locatiegegevens
 • één of meer zaken die kenmerkend zijn voor je fysieke (lichamelijke), fysiologische (inwendige), psychische (geestelijke) identiteit.

Welke persoonsgegevens wij exact van je verwerken hangt af van de financiële dienst(en) die je van ons afneemt.


Van wie verwerkt Onderlinge ’s-Gravenhage persoonsgegevens?

 Als levensverzekeraar en aanbieder van hypotheken (hypothecaire geldleningen) verwerken wij persoonsgegevens van onder meer de volgende personen:

 • verzekeringnemers
 • verzekerden
 • begunstigden
 • premiebetalers
 • curatoren, bewindvoerders, voogden en gemachtigde
 • (contactpersonen van) andere hypotheekhouders en pandhouders
 • aanvragers van een hypotheek (hypothecaire geldlening), hun eventuele huisgenoten die geen schuldenaar worden en van schuldenaren;
 • (contactpersonen van) notarissen
 • adviseurs

Wanneer mag Onderlinge ’s-Gravenhage mijn persoonsgegevens verwerken? 

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verzamelen voor een bepaald doel en alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is.
Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als:
1.    de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent (bijvoorbeeld voor het afsluiten of wijzigen van je verzekering of het betalen van de verzekeringsuitkering);
2.    de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting(en) (bijvoorbeeld je verzekeringsgegevens aan de Belastingdienst sturen voor het vaststellen van je belastingplicht);
3.    de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde partij en dit belang zwaarder weegt dan jouw privacybelang (bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek om verzekeringsfraude te voorkomen);
4.    wij daarvoor je toestemming hebben gekregen.
Gezondheidsgegevens mogen wij als verzekeraar verwerken als dit noodzakelijk is voor het beoordelen van het risico dat je wilt verzekeren en als je daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Deze gegevens mogen wij ook gebruiken voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
Strafrechtelijke gegevens mogen wij onder strikte voorwaarden verwerken in het kader van fraudebeheersing en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Meer informatie hierover vind je onder het kopje: ‘Met welke grondslag en voor welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?’


Met welke grondslag en voor welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verzamelen voor een bepaald doel. Wij verwerken je persoonsgegevens om jouw aanvraag te beoordelen een, indien er een overeenkomst tot stand komt, voor het uitvoeren van die overeenkomst. Wij verwerken je persoonsgegevens op de volgende grondslagen, waarbij ook de voornaamste doelen zijn vermeld:
1.    Uitvoeren van de overeenkomst

Verzekeringen
Wij verwerken je persoonsgegevens voor het beoordelen en accepteren van een verzekering, het afsluiten en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst (waaronder het doen van uitkeringen) en het verstrekken van informatie over je verzekering.

Hypotheken
Wij verwerken je persoonsgegevens voor het beoordelen en accepteren van een aanvraag voor een hypotheek (hypothecaire geldlening), het afsluiten en uitvoeren van deze geldleningsovereenkomst, onze mogelijke aanvullende dienstverlening hierbij, en het verstrekken van informatie over je hypotheek en onze dienstverlening.

2.    Voldoen aan een wettelijke verplichting

Belastingdienst
Wij zijn als verzekeraar en aanbieder van hypotheken (hypothecaire geldleningen) wettelijk verplicht om in bepaalde situaties persoonsgegevens aan de Belastingdienst te sturen. Dat moeten wij doen als de gegevens van je verzekering belangrijk kunnen zijn voor de heffing van inkomstenbelasting of erfbelasting.

Witwassen en terrorismefinanciering bestrijden
Verzekeraars en andere financiële instellingen moeten witwassen van geld en het financieren van terrorisme zoveel mogelijk bestrijden. Wij zijn daarom verplicht te onderzoeken of een nieuwe of bestaande relatie (mogelijk) betrokken is (geweest) bij witwassen of terrorismefinanciering.

Dit doen wij op de volgende manieren:

 • Wij stellen de identiteit van al onze relaties vast en doen eventueel verder onderzoek
 • Wij signaleren ongebruikelijke betalingen of ongebruikelijke wijzigingen van de verzekeringsovereenkomst
 • Wij screenen onze relaties langs de sanctielijsten. Daarop staan personen en organisaties, waartegen sancties gelden. Aan deze personen en organisaties mogen wij geen financiële diensten verlenen
 • Ook controleren wij waar nodig of onze relatie een ‘Politiek Prominent Persoon’/ ‘Politically Exposed Person’ (‘PEP’) is en onderzoeken daarbij of er eventueel een corruptierisico bestaat.Zo zorgen wij voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en beschermen wij ook jouw belangen.


3.    Gerechtvaardigd belang

Fraudebeheersing
Samen met andere financiële instellingen en de overheid willen wij fraude in de financiële sector tegengaan. Zo zorgen wij voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en beschermen wij ook jouw belangen.

bekijk ook onze pagina fraudebeheersing <Link invoegen >


Marketing
Wij mogen je persoonsgegevens gebruiken voor reclame en marketing als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zo mogen wij jouw gegevens gebruiken voor het onder de aandacht brengen van onze bestaande verzekeringen of eventuele nieuwe producten en diensten en ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening.

4.    Toestemming

Soms is de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd op jouw toestemming. Als dat zo is, informeren wij je apart over het doel van die verwerking als wij om jouw toestemming vragen.


Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken? 

Ja, deze gegevens hebben wij nodig om je (aanvraag voor) je verzekering of hypothecaire geldlening (hypotheek) in behandeling te nemen en uit te voeren. Als je jouw persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij jouw verzekering of hypothecaire geldlening (hypotheek) mogelijk niet (meer) uitvoeren of specifieke vragen niet meer beantwoorden.
Zonder de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

 •  je aanvraag niet beoordelen en daarom geen verzekering of hypotheek afsluiten
 • een wijziging van je verzekering of hypotheek niet uitvoeren
 • geen informatie over je verzekering of hypotheek verstrekken
 • je verzekeringsuitkering niet uitbetalen
 • niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • niet de gerechtvaardigde belangen van jou of anderen behartigen.

Mag ik een gegeven toestemming intrekken? 

Ja, je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken. De intrekking geldt dan alleen voor de toekomstige verwerking van je persoonsgegevens voor zover die gebaseerd is op jouw toestemming.


Van wie ontvangt Onderlinge ’s-Gravenhage mijn persoonsgegevens? 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen van:

 • jezelf
 • je partner en directe familieleden
 • je adviseur
 • je notaris
 •  je keuringsartsen, medisch behandelaars en/of arbeidsdeskundigen
 • andere financiële instellingen, zoals (her)verzekeraars, pensioenuitvoerders of banken
 • de Belastingdienst en overige (semi-)overheidsinstanties
 • organisaties die sociale zekerheidswetten uitvoeren, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • andere hypotheekhouders (van wie je geld hebt geleend) en pandhouders (aan wie je jouw verzekering hebt verpand)
 • instanties die zich bezig houden met het bestrijden van fraude, zoals het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
 • coördinatoren fraudebeheersing van andere financiële instellingen
 • het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • politie of justitie
 • deurwaarders, advocaten, administratie- en incassobureaus
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • uitvaartondernemingen
 • je eventuele wettelijke vertegenwoordigers, zoals: curatoren, bewindvoerders, voogden en gemachtigdenje belangenbehartigers alleen als het officiële gemachtigden zijn en
 • andere personen, instellingen en organisaties die je hebt gemachtigd of die bevoegd zijn om je persoonsgegevens uit te wisselen

Van wie ontvangt Onderlinge ’s-Gravenhage mijn persoonsgegevens? 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen van:

 • jezelf
 •  je partner en directe familieleden
 •  je adviseur
 • je notaris
 •  je keuringsartsen, medisch behandelaars en/of arbeidsdeskundigen
 • andere financiële instellingen, zoals (her)verzekeraars, pensioenuitvoerders of banken
 • de Belastingdienst en overige (semi-)overheidsinstanties
 • organisaties die sociale zekerheidswetten uitvoeren, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • andere hypotheekhouders (van wie je geld hebt geleend) en pandhouders (aan wie je jouw verzekering hebt verpand)
 • instanties die zich bezig houden met het bestrijden van fraude, zoals het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
 • coördinatoren fraudebeheersing van andere financiële instellingen
 • het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • politie of justitie
 • deurwaarders, advocaten, administratie- en incassobureaus
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • uitvaartondernemingen
 • je eventuele wettelijke vertegenwoordigers, zoals: curatoren, bewindvoerders, voogden en gemachtigden
 • je belangenbehartigers alleen als het officiële gemachtigden zijn en
 • andere personen, instellingen en organisaties die je hebt gemachtigd of die bevoegd zijn om je persoonsgegevens uit te wisselen.

Aan wie worden mijn persoonsgegevens verstrekt? 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan personen of instanties buiten onze organisatie als je daar toestemming voor geeft of als dit noodzakelijk is voor het bepaalde doel.
Daarbij kan je denken aan de volgende personen of instanties:

 • jezelf
 • je partner en directe familieleden
 • je adviseur
 • je notaris
 • je werkgever(s)
 •  je keuringsartsen, medisch behandelaars en arbeidsdeskundigen
 • andere financiële instellingen, zoals (her)verzekeraars, pensioenuitvoerders of banken
 • de Belastingdienst en overige wettelijke instanties
 • organisaties die sociale zekerheidswetten uitvoeren, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • hypotheekhouders (van wie je geld hebt geleend) en pandhouders (aan wie je jouw verzekering hebt verpand)
 • aan partijen die een deel van onze (administratieve) werkzaamheden uitvoeren, zoals Stater Nederland B.V. (hypothecaire geldleningen)
 • een partij die een (financiële) audit uitvoert
 • het Bureau Kredietregistratie (BKR) (hypothecaire geldleningen)
 • partijen die door Onderlinge ‘s-Gravenhage worden ingeschakeld bij de uitoefening van onze rechten als hypotheekhouder en pandhoude
 • instanties die zich bezig houden met het bestrijden van fraude, zoals het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
 • onder strikte voorwaarden coördinatoren fraudebeheersing van andere financiële instellingen
 • het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • politie of justitie
 • accountants, advocaten, deurwaarders, administratie- en incassobureaus
 • partijen die ons helpen bij de afhandeling van het betalingsverkeer
 • je eventuele wettelijke vertegenwoordigers, zoals: curatoren, bewindvoerders, voogden en gemachtigden
 • aan onze rechtsopvolgers
 • andere personen, instellingen en organisaties die je hebt gemachtigd of die bevoegd zijn om jouw persoonsgegevens uit te wisselen.
  In bijzondere situaties of als wij twijfels hebben of je persoonsgegevens mogen worden gedeeld, verstrekken wij je persoonsgegevens alleen als je ons daar schriftelijk toestemming voor geeft.
  Bedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken kiezen wij zorgvuldig uit. Zij moeten de persoonsgegevens goed beschermen en daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving. Met organisaties die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Soms zijn wij verplicht je persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals de Belastingdienst, politie, justitie of een toezichthouder. Wij gaan daarbij zorgvuldig te werk en verstrekken alleen de wettelijk noodzakelijke persoonsgegevens en controleren of het verzoek gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Worden mijn persoonsgegevens buiten de EU verwerkt? 

Sommige van de door ons ingeschakelde derden kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Indien dit het geval is, dan zorgen wij voor voldoende waarborgen dat jouw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt. Die waarborgen kunnen onder meer bestaan uit het maken van contractuele afspraken om je persoonsgegevens te beschermen volgens de juiste normen.


Wordt gebruik gemaakt van profiling of geautomatiseerde individuele besluitvorming? 

Nee, wij maken geen gebruik van profiling (het indelen van personen in categorieën/profielen op basis van hun persoonsgegevens) of geautomatiseerde besluitvorming. Eventuele beslissingen nemen wij pas, nadat je dossier door één of meerdere medewerkers is beoordeeld.
Profilering (profiling) is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Daarmee kunnen instanties vervolgens (geautomatiseerde) individuele besluiten nemen, bijvoorbeeld over het verlenen van een krediet door een financiële instelling. Wij maken hier geen gebruik van.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming vindt plaats als er in een proces sprake is van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om persoonlijke aspecten van iemand te beoordelen (bijvoorbeeld door middel van algoritmes en profielen). Er is dan geen menselijke tussenkomst. Je kan hierbij denken aan een volledig geautomatiseerde kredietaanvraag bij een bank, waarbij op basis van een aantal persoonsgegevens iemands kredietwaardigheid automatisch wordt beoordeeld en het krediet vervolgens wel of niet wordt verleend. Wij maken hier geen gebruik van.


Hoe wordt omgegaan met mijn gezondheidsgegevens? 

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Wij vragen jouw gezondheidsgegevens om te bepalen of wij een bepaald overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico willen accepteren.
Je gezondheidsgegevens worden (binnen en buiten onze organisatie) alleen bekeken en verwerkt door bevoegde personen met een medische geheimhoudingsplicht volgens de Wet op de Medische Keuringen (WMK). Zij mogen je gezondheidsgegevens daarom niet met andere (niet-bevoegde) medewerkers bespreken of delen.
Personen die je persoonsgegevens mogen inzien en verwerken zijn:

 • onze medisch medewerkers en medisch adviseurs
 • de medisch medewerkers en medisch adviseurs van onze herverzekeraars
 • keuringsartsen, medisch behandelaars of arbeidsdeskundigen.
  Je gezondheidsgegevens worden alleen gebruikt voor de aanvraag, wijziging of behandeling van de verzekering waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij je ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens ook voor een andere verzekeringsaanvraag te gebruiken.

Welke cookies worden gebruikt voor de website? 

In onze cookieverkaring lees je welke cookies wij plaatsen.


Worden telefoongesprekken opgenomen? 

Ja, wij nemen soms telefoongesprekken op, maar alleen als je daar geen bezwaar tegen hebt.
Als je belt met onze klantenservice, kan het zijn dat het telefoongesprek wordt opgenomen. Dat doen wij om onze dienstverlening te beoordelen en waar nodig te verbeteren.

 • De opnames worden uitsluitend voor trainings- en coachingsdoeleinden gebruikt.
 • Wij vernietigen de opnames na evaluatie en uiterlijk twee weken na de opnamedatum.

Als wij een telefoongesprek opnemen, vertellen wij je dit vooraf. Wij nemen het gesprek bij aanvang verder niet op als je daar bezwaar tegen heeft. Ook tijdens het gesprek kan je ons op ieder moment vragen de opname stop te zetten.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Voor sommige documenten met persoonsgegevens gelden voor ons wettelijke bewaartermijnen. 


Hoe gaan wij om met de beveiliging van je persoonsgegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.


Wat zijn mijn privacyrechten? 

Je hebt de volgende wettelijke rechten als wij jouw persoonsgegevens verwerken:

 • het recht op informatie over de verwerking van je persoonsgegevens (informatierecht)
 • het recht je persoonsgegevens in te zien (inzagerecht)
 • het recht je persoonsgegevens aan te laten passen als deze onjuist zijn (rectificatierecht)
 • het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid)
 • het recht de verwerking van je persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking)
 • het recht te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid);
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (recht van bezwaar);
 • het recht om een gegeven toestemming in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (klachtrecht).
  Verzoek weigeren
  In sommige gevallen mogen wij je verzoek weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als je verzoek in strijd is met de wet. Ook kan het voorkomen dat je verzoek tot gevolg heeft dat wij je verzekering of hypotheek niet (meer) kunnen uitvoeren of bepaalde informatie niet kunnen verstrekken. Als dit zo is dan laten wij je dit weten, voordat wij jouw verzoek uitvoeren.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn privacyrechten? 

Als je gebruik wil maken van je privacyrechten, stuur je ons dan een brief of e-mail met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld je rijbewijs of paspoort).
Je kan jouw verzoek sturen naar:
Onderlinge ’s-Gravenhage t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 629
2501 CP Den Haag
of per e-mail naar gegevensbescherming@ogmail.nl.
Je ontvangt van ons een schriftelijk antwoord binnen 1 maand nadat wij je verzoek ontvangen.

Let op! Voorkom fraude met je kopie identiteitsbewijs

 • maak de pasfoto en het BSN onleesbaar
 • schrijf op de kopie de datum van de kopie en dat de kopie voor Onderlinge ’s-Gravenhage is.

De Rijksoverheid heeft speciaal voor het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs een ‘KopieID app’ ontwikkeld. Voor meer informatie én voor het downloaden van de KopieID app, zie de website van de Rijksoverheid.
Adreswijziging doorgeven
Een adreswijziging kan je aan ons doorgeven via ons contactformulier.


Waar kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet zorgvuldig verwerken, stuur je ons dan een brief of e-mail met je klacht. Wij beoordelen jouw klacht en sturen je zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord.
Je kan jouw klacht sturen naar:
Onderlinge ’s-Gravenhage t.a.v. Team Klanttevredenheid
Postbus 629
2501 CP Den Haag
of per e-mail naar klanttevredenheid@ogmail.nl

of via ons klachtenformulier

Ben je niet tevreden met onze reactie op jouw klacht? Of hebben wij na 4 weken nog niet gereageerd? Dan kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hoe je dit kan doen, lees je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming? 

Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld en deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming zijn:

Onderlinge ’s-Gravenhage t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 629
2501 CP Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 342 11 11
E-mail: gegevensbescherming@ogmail.nl


Wat zijn de bedrijfsgegevens van Onderlinge ’s-Gravenhage? 

Naam:                                    Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A.
Rechtsvorm:                         Onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid
Postadres:                             Postbus 629, 2501 CP, Den Haag
Bezoekadres:                        Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT, Den Haag
Telefoonnummer:                070 - 342 11 11 (standaardtarief)
KVK-nummer:                       27001014
AFM registratienummer:    12000386
Website:                                 www.onderlinge.info

 


Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 09-10-2023 Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. De geldende versie van de Privacyverklaring staat altijd op de website van OG (www.onderlinge.info)

Meer lezen over OG?