Fraudebeheersing

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks veel misbruik wordt gemaakt van verzekeringen. Door misbruik is de schadelast binnen de verzekeringsbranche vele miljoenen euro's per jaar hoger dan nodig. Dat heeft als gevolg dat ook de premie per polis aanzienlijk hoger wordt. Het is dan ook voor de bescherming van jouw en onze belangen dat Onderlinge 's-Gravenhage (OG) aan fraudebeheersing doet. Wij gaan in beginsel uit van vertrouwen. Maar wij zijn ons er van bewust dat misbruik van het vertrouwen kan worden gemaakt. Hiervoor hebben wij een fraudebeleid. In het fraudebeleid beschrijven wij welke activiteiten worden ondernomen om fraude te voorkomen, wat wij doen om fraude te ontdekken en welke maatregelen worden genomen als fraude is ontdekt. 

Wat is fraude? 
Wij verstaan onder fraude het opzettelijk misleiden van Onderlinge 's-Gravenhage bij het tot stand komen en/of de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met het doel om zelf of voor een ander een voordeel te krijgen waar geen recht op bestaat. Dat voordeel zou kunnen zijn; het krijgen van een onterechte uitkering, een lagere premie betalen dan op basis van de juiste informatie het geval zou zijn of een verzekeringsdekking verkrijgen onder valse voorwendselen. Ook het bewust geven van onjuiste of onvolledige informatie bij het aanvragen van de verzekering (bijvoorbeeld bij het invullen van een gezondheidsverklaring) valt onder het begrip fraude. 

Vermoeden van fraude 
Onderlinge 's-Gravenhage laat bij een vermoeden van fraude nader onderzoek doen. Onderlinge ’s-Gravenhage houdt zich in voorkomende gevallen aan de gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars en het PIFI Protocol 2020

Wat gebeurt er als verzekeringsfraude wordt ontdekt? 
Als vaststaat dat een potentiële verzekerde zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of een poging tot fraude, kunnen één of meer van de volgende maatregelen worden getroffen: 

 • wij keren de verzekering niet of maar gedeeltelijk uit; 
 • wij vorderen ten onrechte ontvangen bedragen terug; 
 • gemaakte onderzoeks- en advieskosten verhalen wij op de fraudeur; 
 • wij beëindigen de verzekering; 
 • overige verzekeringen bij Onderlinge 's-Gravenhage kunnen wij ook beëindigen of aanpassen; 
 • opname in het Incidentenregister dat uitsluitend is in te zien door de medewerkers van de afdeling coördinatie fraudebeheersing binnen Onderlinge 's-Gravenhage; 
 • melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) binnen het Verbond van Verzekeraars; 
 • melding in het Extern Verwijzingsregister van Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) dat is te raadplegen door de bij CIS aangesloten verzekeringsmaatschappijen; 
 • aangifte bij de politie. 

Welke maatregelen genomen worden, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval en van de specifieke situatie. We houden ons daarbij aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. We houden onder meer rekening met aspecten als: 

 • hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen? 
 • is sprake van georganiseerde fraude en zijn er meer fraudeurs in het spel? 
 • is iemand slachtoffer geworden van de fraude? 
 • zijn ook andere verzekeraars opgelicht? 
 • vraagt de politie om aangifte te doen? 

Informatie aan betrokkenen 
Zodra het onderzoek is afgerond en door ons het standpunt is ingenomen dat er sprake is van fraude of een poging tot fraude, wordt de betrokkene daarover geïnformeerd. Ook geven wij daarbij duidelijk aan, welke overwegingen tot de conclusie hebben geleid en welke maatregelen worden getroffen. 

Over een melding in het Extern Verwijzingsregister van Stichting CIS informeren wij de betrokkene altijd conform de geldende reglementen. Wil je meer informatie over de Stichting CIS? Kijk dan op www.stichtingcis.nl
 
Wanneer wordt aangifte van fraude gedaan? 
Bij geconstateerde vormen van fraude of bij een door de feiten gerechtvaardigd vermoeden van fraude doen wij in principe altijd aangifte. We houden ons daarbij aan het Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit gesloten tussen het Verbond van Verzekeraars, Politie, Openbaar Ministerie en Zorgverzekeraars Nederland. 

Fraude melden? 
Als je het vermoeden hebt dat een verzekerde of een andere relatie van OG fraudeert, kun je dat altijd aan ons melden. Per email kun je ons bereiken via: veiligheidszaken@ogmail.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 070 - 342 11 11. Vraag dan naar Veiligheidszaken of de Coördinator Fraudebeheersing. 

Om jouw melding goed te kunnen verwerken, zullen wij je in ieder geval vragen om de volgende informatie met onze Coördinator Fraudebeheersing te delen: 

 • naam, adres, geboortedatum van de betrokken persoon of personen; 
 • waarop de fraude betrekking heeft; 
 • informatie voor zover die bij jou bekend is; 
 • hoe je aan de informatie bent gekomen; 
 • jouw contactgegevens 

De Coördinator Fraudebeheersing zal zeer zorgvuldig met de melding en alle verstrekte informatie omgaan. 

Contact over EVR registratie 
In bepaalde omstandigheden is OG verplicht om een (fraude)incident te registreren bij het Extern Verwijzingsregister (“EVR”). Voor vragen over een door ons gedane registratie in het EVR kan door een daartoe bevoegde persoon contact worden opgenomen met Veiligheidszaken of de Coördinator Fraudebeheersing via nummer 070 - 342 11 11 of via veiligheidszaken@ogmail.nl.